Nowe kryteria wyboru projektów do Działania 1.4

289_321_0

W dniu 10.02.2011r. Komitet Monitorujący przyjął uchwałę zmieniającą kryteria wyboru projektów w zakresie formalnym oraz merytorycznym do Działania 1.4.

Kryteria merytoryczne: pobierz
Kryteria formalne: pobierz

Według harmonogramu na 2011 rok konkurs z Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw przewidziany jest na okres kwiecień-czerwiec 2011r.

Bliższe informacje można uzyskać również pod naszym numerem telefonu:
(85) 748 53 83

Premia dla województwa podlaskiego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało podziału środków z Krajowej Rezerwy Wykonania (tzw. premii) między 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Do województwa podlaskiego trafi ponad 27,5 mln euro, czyli 4,3 proc. obecnego budżetu RPOWP. Oznacza to, że województwo podlaskie zajęło pozycję w środku stawki i otrzyma poważny, dodatkowy zastrzyk pomocy z Unii Europejskiej.
Województwo otrzyma także środki w ramach tzw. dostosowania technicznego (środki, które otrzymała Polska za lepsze od przewidywanej sytuacji gospodarczej). Szacujemy, że będzie to około 5 mln euro.
Zarząd województwa przyjął rekomendację dotyczącą podziału premii KRW. Wśród obszarów określonych jako priorytetowe znalazły się:

  • wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw z branży turystycznej (działania 1.4. i 3.2. RPOWP)
  • inwestycje w infrastrukturę transportową (działanie 2.1. RPOWP)
  • wsparcie inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (V oś priorytetowa RPOWP Rozwój infrastruktury ochrony środowiska)
  • wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia (działanie 6.2. RPOWP)

Jest to wstępna rekomendacja i oznacza, że dodatkowe środki mogą zasilić poszczególne wymienione obszary. Ostateczna decyzja o podziale środków musi uzyskać akceptację Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Europejskiej.

Wyniki z oceny formalnej Działania 3.2 RPO WP

289_313_0

W dniu 21.12.2010 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty, trwający od 12.08.2010 r. do 30.09.2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej.

Spośród 45 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu pozytywną ocenę formalną przeszło 25 wniosków na ogólną wartość 204 070 039,11 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 67 272 856,35 zł. Odrzucone ze względów formalnych zostało 20 wniosków na ogólną wartość 90 422 578,75 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 38 592 569,25 zł.

Lista projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie: tutaj

Zakończenie oceny merytorycznej projektów z Działania 1.1.9 RPO Warmia i Mazury

289_307_0

W dniu 30 listopada 2010 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi I Przedsiębiorczość, Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 01/10/1.1.9.

Wszystkie projekty sporządzone przez nasze biuro znalazły się na liście rankingowej.
W tym konkursie naszym klientom pozyskaliśmy aż 1 881 935,81 zł dotacji!

Lista rankingowa projektów: tutaj

Wyniki z oceny merytorycznej Działania 1.4 RPO WP

W dniu 30.11.2010r. pojawiły się wyniki z oceny merytorycznej projektów złożonych do Działania 1.4 RPO WP w okresie od 01.07.2010 r. do 13.08.2010 r.
Spośród 126 wniosków poprawnych formalnie, pozytywną ocenę merytoryczną przeszło 60 wniosków na ogólną wartość 204.637.747,78 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 78.304.300,37 zł.
Ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym zostały 64 wnioski na ogólną wartość 240.024.633,49 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 85.396.576,36 zł.

Naszym sukcesem w tym konkursie jest pozyskanie dla naszego Klienta największej dotacji tj. aż 3,7 mln zł !
Dziękujemy wszystkim naszym klientom za zaufanie.

Lista rankingowa: tutaj

Inni czytali również