Dotacje inwestycyjne dla lubelskich firm już w maju

289_330_0

Według harmonogramu naborów konkursu opublikowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości już w maju lubelscy przedsiębiorcy będą mogli składać swoje projekty do Działania 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Dofinansowanie będą mogły pozyskać małe i średnie firmy na projekty dotyczące:
– budowy, rozbudowy, przebudowy przedsiębiorstw (produkcyjnych /usługowych),
– zróżnicowania produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług (rozszerzenia zakresu działalności gospodarczej),
– zasadniczej zmiany dotyczącej procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
– wsparcia innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej,
– zastosowania nowoczesnych technologii w tym technologii informacyjnych (ICT).
Maksymalny udział (%) dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
70% – małe przedsiębiorstwa
60% – średnie przedsiębiorstwa
Maksymalna wartość wsparcia wyniesie 2 mln zł

Konkurs dla podlaskich przedsiębiorców rusza 20 kwietnia

289_326_0W dniu 20.04.2011r. został uruchomiony nabór wniosków z Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw RPO WP. Projekty mogą zostać złożone przez mikro-, małe lub średnie firmy. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o taką samą maksymalną kwotę dofinansowania, czyli aż 6 mln zł. Zarząd województwa podlaskiego zdecydował, że budżet konkursu wyniesie 12 mln euro.
Maksymalny udział (%) dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
70% – mikro i małe przedsiębiorstwa
60% – średnie przedsiębiorstwa
50% – MSP działające w sektorze transportu
Jednak szansę na dofinansowanie będą miały jedynie nowe inwestycje. O powodzeniu w konkursie w większym niż dotychczas stopniu będzie decydowała innowacyjność przedsięwzięć przygotowanych przez przedsiębiorców. Zwiększono bowiem liczbę maksymalną liczbę punktów przyznawanych za innowacyjność projektu (z 32 do 40). Na wyższą premię (w porównaniu w wcześniejszymi konkursami) będą mogli liczyć przedsiębiorcy, którzy stworzą najwięcej miejsc pracy w gminach słabo rozwiniętych. Celem wprowadzonych zmian jest pomoc przedsiębiorcom w realizacji inwestycji na najwyższym światowym poziomie oraz w tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy dla mieszkańców województwa podlaskiego.
Wnioski przyjmowane będą od 20 kwietnia do 8 lipca.

Szczegółowe informacje pod naszymi numerami telefonu: (85) 748 53 83 / +48 609 55 22 23.

Nowe kryteria wyboru projektów do Działania 1.4

289_321_0

W dniu 10.02.2011r. Komitet Monitorujący przyjął uchwałę zmieniającą kryteria wyboru projektów w zakresie formalnym oraz merytorycznym do Działania 1.4.

Kryteria merytoryczne: pobierz
Kryteria formalne: pobierz

Według harmonogramu na 2011 rok konkurs z Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw przewidziany jest na okres kwiecień-czerwiec 2011r.

Bliższe informacje można uzyskać również pod naszym numerem telefonu:
(85) 748 53 83

Premia dla województwa podlaskiego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało podziału środków z Krajowej Rezerwy Wykonania (tzw. premii) między 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Do województwa podlaskiego trafi ponad 27,5 mln euro, czyli 4,3 proc. obecnego budżetu RPOWP. Oznacza to, że województwo podlaskie zajęło pozycję w środku stawki i otrzyma poważny, dodatkowy zastrzyk pomocy z Unii Europejskiej.
Województwo otrzyma także środki w ramach tzw. dostosowania technicznego (środki, które otrzymała Polska za lepsze od przewidywanej sytuacji gospodarczej). Szacujemy, że będzie to około 5 mln euro.
Zarząd województwa przyjął rekomendację dotyczącą podziału premii KRW. Wśród obszarów określonych jako priorytetowe znalazły się:

  • wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw z branży turystycznej (działania 1.4. i 3.2. RPOWP)
  • inwestycje w infrastrukturę transportową (działanie 2.1. RPOWP)
  • wsparcie inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (V oś priorytetowa RPOWP Rozwój infrastruktury ochrony środowiska)
  • wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia (działanie 6.2. RPOWP)

Jest to wstępna rekomendacja i oznacza, że dodatkowe środki mogą zasilić poszczególne wymienione obszary. Ostateczna decyzja o podziale środków musi uzyskać akceptację Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Europejskiej.

Wyniki z oceny formalnej Działania 3.2 RPO WP

289_313_0

W dniu 21.12.2010 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty, trwający od 12.08.2010 r. do 30.09.2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej.

Spośród 45 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu pozytywną ocenę formalną przeszło 25 wniosków na ogólną wartość 204 070 039,11 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 67 272 856,35 zł. Odrzucone ze względów formalnych zostało 20 wniosków na ogólną wartość 90 422 578,75 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 38 592 569,25 zł.

Lista projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie: tutaj

Inni czytali również