Wsparcie dla podlaskich przedsiębiorstw z branży turystycznej

289_298_0

Od 12.08.2010r. do 30.09.2010r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem bazy noclegowej i gastronomicznej na Podlasiu. Do konkursu Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej mogą aplikować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Budżet konkursu sięga 7 mln euro (28,028 mln zł). Z ogólnego budżetu konkursu wydzielona została pula (1,75 mln euro) zarezerwowana dla najmniejszych przedsiębiorstw.
Projekty mogą dotyczyć:
– Budowy, rozbudowy, przebudowy obiektów infrastruktury turystycznej,
– Nabycia oraz wytworzenia środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
– Stworzenia unikatowej oferty turystycznej w skali regionu lub kraju,

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 70%, natomiast średnie firmy 60%.

Bliższe informacje można uzyskać pod naszymi numerami telefonu: (085) 748 53 83 / (022) 211 14 63.

ARiMR rozpocznie od 12 sierpnia przyjmowanie wniosków o wsparcie z PROW 2007 – 2013 od przedsiębiorców

12 sierpnia 2010 został ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o przyznanie pomocy z Działania 1.2.3 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Pomoc z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” skierowana jest do „mikroprzedsiębiorstw”, małych i średnich firm, a także takich podmiotów, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub osiągają dochód nieprzekraczający 200 milinów euro rocznie.
W pierwszej kolejności, czyli od 12 sierpnia do 8 września, wnioski przyjmowane będą tylko od grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz utworzonych przez te podmioty spółek osobowych, spółek kapitałowych oraz spółdzielni.
Kwota dofinansowania udzielanego przez ARiMR zawiera się w granicach od 100 tysięcy złotych nawet do 20 milionów złotych. Z tym że wsparcie wypłacane przez Agencję może pokryć od 25% do 50% poniesionych przez przedsiębiorcę tzw. kosztów kwalifikowanych.

Bliższe informacje można uzyskać pod naszymi numerami telefonu: (085) 748 53 83 / (022) 211 14 63.

Zmiany w Działaniu 1.4 RPO Województwa Podlaskiego

W dniu 22.06.2010r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję w sprawie nowych zasad udzielania dofinansowania w ramach Działania 1.4.
Na przełomie czerwca i lipca zostanie ogłoszony konkurs, w którym będą mogły wziąć udział zarówno mikro, małe i średnie firmy, ale także po raz pierwszy będą mogły uzyskać dofinansowanie z RPO WP duże przedsiębiorstwa.
Wszystkie przedsiębiorstwa będą mogły walczyć aż o 6 mln zł dotacji!
Najważniejsze zasady, które obowiązywać będą w najbliższym konkursie w ramach działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, przedstawia poniższa tabela:

Typ beneficjentów Mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.
Maksymalna
wartość
dofinansowania
70% – Mikro i małe przedsiębiorstwa
60% – Średnie przedsiębiorstwa
50% – Duże przedsiębiorstwa oraz MSP działające w sektorze transportu
50% – MSP w przypadku pomocy de minimis
Maksymalna
kwota
dofinansowania
Maksymalna kwota wsparcia 6 mln zł (zlikwidowano podział na mikro- oraz małe i średnie przedsiębiorstwa).
Minimalna/Maksymalna
wartość projektów
Mikroprzedsiębiorstwa – min. wartość dofinansowania 500 tys. zł.
Małe i średnie przedsiębiorstwa – min. wartość projektu 100 tys. zł.
Duże przedsiębiorstwa -max. wartość projektu 8 mln zł (2 mln euro).

Szansa dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego

mazowszeW dniu 27.05.2010r. został ogłoszony nowy harmonogram na 2010 rok. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przewiduje ogłoszenie Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości już w czerwcu 2010. Do rozdania jest prawie 19 mln Euro. Firmy, które chciałyby pozyskać dotację na realizację nowych inwestycji:
– w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów na rynek bądź zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
– usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia m.in.: nowego produktu lub usługi, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń;
– unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń).

Nowy harmonogram do pobrania: tutaj

Bliższe informacje można uzyskać pod naszymi numerami telefonu: (085) 748 53 83 / (022) 211 14 63.

Wyniki z Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa z woj. podlaskiego

W dniu 24 maja 2010r. zostały ogłoszone wyniki oceny merytorycznej z Działania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach konkursu, który odbył się w okresie 12.11.2009 r. – 29.12.2009 r. Spośród 87 wniosków poprawnych formalnie, pozytywną ocenę merytoryczną przeszły 53 wnioski na ogólną wartość 38 461 836,91 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 14 805 505,72 zł.

Wszystkie projekty opracowane przez nasze biuro znalazły się na liście rekomendowanej do dofinansowania, a my możemy pochwalić się 100% skutecznością.
Dziękujemy wszystkim naszym klientom za zaufanie, jakim nas obdarzyli oraz gratulujemy uzyskania dofinansowania.

Lista do pobrania:
pozytywnie ocenione
negatywnie ocenione

Inni czytali również