Wyniki konkursu w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

ozeoze28 maja 2018 roku opublikowana została lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami oceny projektów w ramach naboru RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP. 

W ramach przedmiotowego konkursu wpłynęło 70 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości 86 133 950,28 zł. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania to 51 296 717,22 zł.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy merytorycznej złożony przez nas projekt firmy Chris Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz z wynikiem 62,59 punktów(pozycja 8 na liście rankingowej) otrzymał pozytywną ocenęco jest potwierdzeniem naszej skuteczności.  Pełna lista rankingowa tutaj.

Kolejny nabór w ramach tego działania rozpocznie się już 29 czerwca i potrwa do 31 lipca br.

Tak jak w poprzednim naborze, dofinansowanie będzie można przeznaczyć na projekty związane z:

-modernizacją i rozbudową linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
-modernizacją instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
-kompleksową modernizacja energetyczną budynków w przedsiębiorstwach wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania OZE;
-zastosowaniem energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
-wdrażaniem systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
-zastosowaniem technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;

Szczegółowe informacje o naborze dostępne tutaj. 

Zapraszamy do kontaktu!

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP – nabór 2018

29 maja ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie 5911870c84154_o,size,969x565,q,71,h,cf7ab2innowacji przez MŚP.  

Dofinansowanie skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw należących do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które działa od co najmniej roku (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jednego z Polski Wschodniej).

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • zakup usług doradczych w zakresie przygotowania do wdrożenia,
 • zakup praw patentowych, know-how, licencji oraz innych praw własności niematerialnej,
 • wdrożenie obejmujące inwestycje w zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

Dodatkowo jako wnioskodawca musisz spełnić m.in. poniższe warunki:

 • posiadanie statusu MŚP,
 • w ostatnim roku obrotowym zatrudnianie co najmniej 5 pracowników,
 • przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 600 tys. zł w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku,
 • przynajmniej od 6 miesięcy przynależność do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 1 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania to aż 7 mln zł. Poziom dofinansowania wynosi do 70% (pomoc inwestycyjna) oraz do 85% (zakupu usług doradczych) wydatków kwalifikowanych.

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2018 roku. Szczegółowe informacje o naborze tutaj. 

Zapraszamy do kontaktu!

Wyniki konkursu w ramach Działania 1.3 RPO Województwa Podlaskiego

dofinansowanie20.04.2018  opublikowana została lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami oceny projektów w ramach naboru RPPD.01.03.00-IZ.00-20-002/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020 Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – Ekoinnowacje.

W ramach przedmiotowego konkursu wpłynęło 50 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 185,2 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła niespełna 86 mln zł. Z 50 wniosków aż 12 nie zostało dopuszczonych do oceny formalno-merytorycznej. Natomiast z 38 projektów poddanych ocenie, jedynie 9 zostało pozytywnie ocenione– uzyskało co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i  wiedzy merytorycznej wszystkie złożone przez nas projekty uzyskały dofinansowanie, co jest potwierdzeniem 100 % skuteczności. Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszym Klientom.

Zapraszamy do współpracy!

Wyniki konkursu w ramach Działania 1.5 RPO Województwa Podlaskiego

09.02.2018  opublikowana została lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami oceny projektów w ramach naboru RPPD.01.05.00-IZ.00-20-001/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020 Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

W ramach przedmiotowego konkursu wpłynęło 97 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ok 84,2 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 37,2 mln zł.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i  wiedzy merytorycznej 2 złożone przez nas projekty uzyskały pozytywną ocenę. Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszym Klientom.

Lista rankingowa projektów tutaj

 

Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000- nabór 2018

imagesW marcu 2018 roku planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków w ramach działania 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jest to działanie umożliwiające dofinansowanie zakupu maszyn i innych środków trwałych oraz budowy infrastruktury na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy od średniej dla EU27 (18,12%). Lista gmin do pobrania tutaj.

Do 70% dofinansowania będą mogły uzyskać projekty z zakresu wszechstronnej działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.  Wspierane będą przedsięwzięcia przynoszące zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzujące się tworzeniem trwałych miejsc pracy.

W trakcie oceny punktowane będą następujące aspektu projektu:

 • publiczny koszt utworzenia miejsca pracy obliczany jako iloraz wartości wnioskowanej dotacji i deklarowanej liczby nowoutworzonych miejsc pracy
 • działania przyczyniające się do ograniczenia konsumpcji energii i zasobów naturalnych
 • działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych
 • działania ograniczające ilość odpadów i zanieczyszczeń
 • działania przyczyniające się do ochrony ekosystemów i przywrócenia ich stanu pierwotnego
 • udział powierzchni gminy objętej NATURĄ 2000
 • rozwój sieciowego/kompleksowego produktu turystycznego
 • ekoinnowacja produktowa
 • ekoinnowacja procesowa.