Wyniki konkursu w ramach Działania 1.3 RPO Województwa Podlaskiego

dofinansowanie20.04.2018  opublikowana została lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami oceny projektów w ramach naboru RPPD.01.03.00-IZ.00-20-002/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020 Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – Ekoinnowacje.

W ramach przedmiotowego konkursu wpłynęło 50 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 185,2 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła niespełna 86 mln zł. Z 50 wniosków aż 12 nie zostało dopuszczonych do oceny formalno-merytorycznej. Natomiast z 38 projektów poddanych ocenie, jedynie 9 zostało pozytywnie ocenione– uzyskało co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i  wiedzy merytorycznej wszystkie złożone przez nas projekty uzyskały dofinansowanie, co jest potwierdzeniem 100 % skuteczności. Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszym Klientom.

Zapraszamy do współpracy!

Wyniki konkursu w ramach Działania 1.5 RPO Województwa Podlaskiego

09.02.2018  opublikowana została lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami oceny projektów w ramach naboru RPPD.01.05.00-IZ.00-20-001/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020 Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

W ramach przedmiotowego konkursu wpłynęło 97 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ok 84,2 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 37,2 mln zł.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i  wiedzy merytorycznej 2 złożone przez nas projekty uzyskały pozytywną ocenę. Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszym Klientom.

Lista rankingowa projektów tutaj

 

Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000- nabór 2018

imagesW marcu 2018 roku planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków w ramach działania 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jest to działanie umożliwiające dofinansowanie zakupu maszyn i innych środków trwałych oraz budowy infrastruktury na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy od średniej dla EU27 (18,12%). Lista gmin do pobrania tutaj.

Do 70% dofinansowania będą mogły uzyskać projekty z zakresu wszechstronnej działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.  Wspierane będą przedsięwzięcia przynoszące zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzujące się tworzeniem trwałych miejsc pracy.

W trakcie oceny punktowane będą następujące aspektu projektu:

 • publiczny koszt utworzenia miejsca pracy obliczany jako iloraz wartości wnioskowanej dotacji i deklarowanej liczby nowoutworzonych miejsc pracy
 • działania przyczyniające się do ograniczenia konsumpcji energii i zasobów naturalnych
 • działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych
 • działania ograniczające ilość odpadów i zanieczyszczeń
 • działania przyczyniające się do ochrony ekosystemów i przywrócenia ich stanu pierwotnego
 • udział powierzchni gminy objętej NATURĄ 2000
 • rozwój sieciowego/kompleksowego produktu turystycznego
 • ekoinnowacja produktowa
 • ekoinnowacja procesowa.

2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP nabór 2018

W marcu 2018r. planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP.

general view of two people manipulating lab tools and colorful liquids on a lab table with a blackboard on the background

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu :

 • nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
 • nowej lub znacząco ulepszonej technologii,
 • nowego projektu wzorniczego,
 • nowej lub znacząco ulepszonej usługi.

Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Maksymalne dofinansowanie to nawet 340 tysięcy złotych przy poziomie dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca możesz skorzystać z dofinansowania na usługi badawczo-rozwojowe. Korzystając z usług jednostek naukowych, zyskujesz:

 • dostęp do eksperckiej i aktualnej wiedzy naukowej,
 • opracowanie rozwiązań umożliwiających wdrożenie innowacji i podniesienie konkurencyjności twojej firmy,
 • możliwość włączenia użytkowników końcowych w tworzenie nowych produktów i usług.
 • możliwość uzyskania dofinansowania w ramach innych działań z zakresu wdrożenia wyników przeprowadzonych prac.

Harmonogram konkursów na 2018 rok w województwie podlaskim

W dniu 28 listopada 2017 r., został przyjęty harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na rok 2018.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem: Harmonogram naboru wniosków w 2018 r.