2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP nabór 2018

W marcu 2018r. planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP.

general view of two people manipulating lab tools and colorful liquids on a lab table with a blackboard on the background

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu :

 • nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
 • nowej lub znacząco ulepszonej technologii,
 • nowego projektu wzorniczego,
 • nowej lub znacząco ulepszonej usługi.

Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Maksymalne dofinansowanie to nawet 340 tysięcy złotych przy poziomie dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca możesz skorzystać z dofinansowania na usługi badawczo-rozwojowe. Korzystając z usług jednostek naukowych, zyskujesz:

 • dostęp do eksperckiej i aktualnej wiedzy naukowej,
 • opracowanie rozwiązań umożliwiających wdrożenie innowacji i podniesienie konkurencyjności twojej firmy,
 • możliwość włączenia użytkowników końcowych w tworzenie nowych produktów i usług.
 • możliwość uzyskania dofinansowania w ramach innych działań z zakresu wdrożenia wyników przeprowadzonych prac.

Harmonogram konkursów na 2018 rok w województwie podlaskim

W dniu 28 listopada 2017 r., został przyjęty harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na rok 2018.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem: Harmonogram naboru wniosków w 2018 r.

Wyniki konkursu w ramach Działania 1.3 RPO Województwa Podlaskiego

images21.11.2017  opublikowana została lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami oceny projektów w ramach naboru RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020 Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

W ramach przedmiotowego konkursu wpłynęły 84 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 612,2 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi około 278 mln zł.

66 projektów poddanych ocenie formalno- merytorycznej, jedynie 28 z nich zostało pozytywnie ocenione– uzyskało co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i  wiedzy merytorycznej wszystkie złożone przez nas projekty uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 12 mln zł, co jest potwierdzeniem 100 % skuteczności. Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszym Klientom.

Zapraszamy do współpracy!

Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

30 września rozpoczął się nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Do 70% dofinansowania będą mogły uzyskać następujące typy projektów:B+R

1) Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R). Warunkiem wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury przedsiębiorstw będzie przedstawienie informacji dotyczących planowanych prac B+R.

2) Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju – jako element projektu).

Nabór trwa do 30 listopada 2017.

Zapraszamy do analizy kryteriów i kontaktu!

Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Typ 2. Ekoinnowacje, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu- ogłoszenie naboru 2017!

28 sierpnia 2017 rozpoczął się nabór wniosków w ramach działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące ekoinnowacji mających służyć zwiększeniu efektywności korzystania z zasobów naturalnych, obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i wzrostowi ich konkurencyjności.

ekologia-816x459

Mianem ekoinnowacji określone zostały:

 • rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,
 • inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,
 • przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami,
 • innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.,
 • inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,
 • działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska,
 • działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,
 • rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Dofinansowanie sięgające 70% wydatków kwalifikowanych będą mogły uzyskać projekty, które są innowacyjne na poziomie przedsiębiorstwa i dotyczą innowacji produktowej lub procesowej. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia w wyniku realizacji których zmniejszy się zużycie energii elektrycznej, surowców i/lub materiałów lub usługi, które dotyczą recyklingu odpadów, oczyszczania zużytej wody i ścieków, redukcji i kontroli emisji, bądź w wyniku realizacji których powstanie tzw. „czystszy produkt” lub proces.
Nabór trwa do 29 września 2017r.

Zapraszamy do analizy kryteriów i kontaktu!

Inni czytali również