Wyniki konkursu w ramach Działania 1.3 RPO Województwa Podlaskiego

images21.11.2017  opublikowana została lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami oceny projektów w ramach naboru RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020 Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

W ramach przedmiotowego konkursu wpłynęły 84 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 612,2 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi około 278 mln zł.

66 projektów poddanych ocenie formalno- merytorycznej, jedynie 28 z nich zostało pozytywnie ocenione– uzyskało co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i  wiedzy merytorycznej wszystkie złożone przez nas projekty uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 12 mln zł, co jest potwierdzeniem 100 % skuteczności. Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszym Klientom.

Zapraszamy do współpracy!

Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

30 września rozpoczął się nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Do 70% dofinansowania będą mogły uzyskać następujące typy projektów:B+R

1) Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R). Warunkiem wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury przedsiębiorstw będzie przedstawienie informacji dotyczących planowanych prac B+R.

2) Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju – jako element projektu).

Nabór trwa do 30 listopada 2017.

Zapraszamy do analizy kryteriów i kontaktu!

Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Typ 2. Ekoinnowacje, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu- ogłoszenie naboru 2017!

28 sierpnia 2017 rozpoczął się nabór wniosków w ramach działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące ekoinnowacji mających służyć zwiększeniu efektywności korzystania z zasobów naturalnych, obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i wzrostowi ich konkurencyjności.

ekologia-816x459

Mianem ekoinnowacji określone zostały:

  • rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,
  • inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,
  • przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami,
  • innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.,
  • inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,
  • działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska,
  • działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,
  • rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Dofinansowanie sięgające 70% wydatków kwalifikowanych będą mogły uzyskać projekty, które są innowacyjne na poziomie przedsiębiorstwa i dotyczą innowacji produktowej lub procesowej. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia w wyniku realizacji których zmniejszy się zużycie energii elektrycznej, surowców i/lub materiałów lub usługi, które dotyczą recyklingu odpadów, oczyszczania zużytej wody i ścieków, redukcji i kontroli emisji, bądź w wyniku realizacji których powstanie tzw. „czystszy produkt” lub proces.
Nabór trwa do 29 września 2017r.

Zapraszamy do analizy kryteriów i kontaktu!

Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000- ogłoszenie naboru 2017!

W dniach od 29.05.2017 do 30.06.2017 odbędzie się nabór wniosków w ramach działania 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jest to działanie umożliwiające dofinansowanie zakupu maszyn i innych środków trwałych oraz budowy infrastruktury na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy od średniej dla EU27 (18,12%). Lista gmin do pobrania tutaj.

Do 70% dofinansowania będą mogły uzyskać projekty z zakresu wszechstronnej działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.  Wspierane będą przedsięwzięcia przynoszące zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzujące się tworzeniem trwałych miejsc pracy.

W trakciimagese oceny punktowane będą m.in. następujące aspektu projektu:
– publiczny koszt utworzenia miejsca pracy obliczany jako iloraz wartości wnioskowanej dotacji i deklarowanej liczby nowo utworzonych miejsc pracy

– działania przyczyniające się do ograniczenia konsumpcji energii i zasobów naturalnych

– działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych

– działania ograniczające ilość odpadów i zanieczyszczeń

– działania przyczyniające się do ochrony ekosystemów i przywrócenia ich stanu pierwotnego

– Udział powierzchni gminy objętej NATURĄ 2000

– rozwój sieciowego/kompleksowego produktu turystycznego

– ekoinnowacja produktowa

– ekoinnowacja procesowa

Szczegółowe kryteria i zakres punktowy tutaj.

Zapraszamy do analizy kryteriów i kontaktu!

Wyniki konkursu w ramach Działania 1.5 RPO Województwa Podlaskiego

18,04.2017  imagesopublikowana została lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami oceny projektów w ramach naboru RPPD.01.05.00-IZ.00-20-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

W ramach przedmiotowego konkursu wpłynęło 97 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 84,2 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 37,2 mln zł.

81 projektów poddanych ocenie formalno- merytorycznej, jedynie 22 z nich zostało pozytywnie ocenione– uzyskało co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i  wiedzy merytorycznej wszystkie złożone przez nas projekty uzyskały pozytywną ocenę, co jest potwierdzeniem 100 % skuteczności. Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszym Klientom.

Kolejny nabór w planowany jest w maju 2017. Zapraszamy do współpracy!

Lista rankingowa projektów tutaj

Inni czytali również