Konsultacja kryteriów w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach / Ekoinnowacje

05.04.2017 Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 przedstawiła do konsultacji projekt kryteriów: Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach / Ekoinnowacje do pobrania tutaj.

indeksOsoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się kryteriami, konsultacji z nami i zgłaszania uwag oraz propozycji zmian do ww. kryteriów na formularzu do pobrania tutaj, w wersji elektronicznej na adres: monika.sosnowska@wrotapodlasia.pl. Możliwość zgłoszeń do dnia 14 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do kontaktu.

Działanie 1.3 RPO WP Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach- ogłoszenie naboru!

W dniach 31.03.2017 – 05.05.2017 odbędzie się nabór wniosków w ramach działania 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jest to działanie umożliwiające dofinansowanie zakupu maszyn i innych środków trwałych.

Do images70% dofinansowania będą mogły uzyskać projekty z zakresu wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym polegające na rozbudowie przedsiębiorstwa prowadzącej do wprowadzenia na rynek nowych produktów, inwestycjach w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny. Wspierane będą przedsięwzięcia innowacyjne prowadzące do wzrostu eksportu i podnoszące konkurencyjność w wymiarze międzynarodowym.

W trakcie oceny punktowane będą następujące aspektu projektu:
– Projekt jest wynikiem prac B+R
– Wzrost sprzedaży eksportowej produktu
– Innowacyjność projektu- Innowacja jest/będzie objęta prawem ochronnym na patent
– Brak bezpośredniej konkurencji w regionie oraz Polski
– W ramach projektu wnioskodawca nabędzie wartość niematerialną i prawną będącą podstawą innowacji (patent, licencja, nie opatentowana wiedza techniczna, technologiczna, z zakresu organizacji i zarządzania itp.)
– Wnioskodawca nabędzie nowy środek trwały lub nowe środki trwałe, w szczególności maszyny i urządzenia lub systemy informatyczne (sprzęt i licencje oprogramowania) związane z cyklem produkcyjnym, których typ lub model są oferowane na rynku światowym nie dłużej niż 2 lata lub jeżeli jest to najnowszy typ lub model ‐ nie dłużej niż 3 lata
– Ekoinnowacyjność – ekoinnowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.

Szczegółowe kryteria i zakres punktowy tutaj.

Zapraszamy do analizy kryteriów i kontaktu!

PARP ogłasza „Badania na rynek”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 8 lutego br. ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z nich przeznaczony jest wyłącznie dla projektów dotyczących branży elektromobilności. Agencja oferuje do 20 mln zł dofinansowania na projekt.
„Badania na rynek” to największe działanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z puli, za którą odpowiada PARP. Jego cały budżet wynosi ok. 4,4 mld złotych.

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy mogą w dniach od 13.03.2017 do 26.04.2017 r. składać wnioski na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.
Nabór dla projektów dotyczących branży elektromobilności dotyczy wniosków na realizację projektów w zakresie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Dofinansowanie może być przyznane na projekty dotyczące wdrożenia prac badawczo-rozwojowych odnoszących się do co najmniej jednego z następujących typów projektów:
1) projekty dotyczące aspektów technicznych, specyficznych dla produkcji samochodów lub autobusów elektrycznych bądź produkcji specyficznych części/podzespołów do samochodów lub autobusów elektrycznych,
2) projekty dotyczące infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji z siecią elektroenergetyczną,
3) projekty dotyczące technologii ładowania i magazynowania energii w celu zasilania pojazdów elektrycznych,
4) projekty dotyczące utylizacji i recyclingu komponentów ładowania i magazynowania energii (produkty zaprojektowane zgodnie z zasadą cradle to cradle).

Wyniki konkursu w ramach Działania 1.3 RPO Województwa Podlaskiego

30.01.2017  imagesopublikowana została lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami oceny projektów w ramach naboru RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020 Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

92 projektów poddanych ocenie formalno- merytorycznej, jedynie 31 z nich zostało pozytywnie ocenione– uzyskało co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i  wiedzy merytorycznej wszystkie złożone przez nas projekty uzyskały pozytywną ocenę, co jest potwierdzeniem 100 % skuteczności. Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszym Klientom.

Kolejny nabór w planowany jest w marcu 2017. Zapraszamy do współpracy!

Lista rankingowa projektów tutaj

Informacje o najbliższych naborach

Szanowni Państwo w najbliższym czasie odbędą się nabory wniosków w ramach działań:

  • Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii RPO Województwa Podlaskiego – nabór wniosków od 03.03.2017 do 14.04.2017.

Jest to szansa  na uzyskanie dofinansowania inwestycji z zakresu energii odnawialnej: słonecznej; wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby; wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw.

Istotną różnicą tego naboru w stosunku do poprzedniego jest dopuszczenie możliwości wykorzystania energii na własne potrzeby.

  • Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Inteligentny Rozwój- nabór wniosków od 20.02.2017 do 29.03.2017

W marcu planowany jest nabór wniosków na projekty inwestycyjne w ramach działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, zaś  w maju w ramach działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 RPO Województwa Podlaskiego.

Zajmujemy się także pozyskaniem dofinansowania w ramach innych programów i funduszy adekwatnie do Państwa potrzeb i zakresu inwestycji. W celu uzyskania szerszych informacji na temat powyższych naborów lub też innych interesujących Państwa działań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 85 748 53 83, adresem e-mail biuro@cdbs.pl lub osobiście Białystok ul. Legionowa 28 lok. 510.