Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000- ogłoszenie naboru 2017!

W dniach od 29.05.2017 do 30.06.2017 odbędzie się nabór wniosków w ramach działania 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jest to działanie umożliwiające dofinansowanie zakupu maszyn i innych środków trwałych oraz budowy infrastruktury na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy od średniej dla EU27 (18,12%). Lista gmin do pobrania tutaj.

Do 70% dofinansowania będą mogły uzyskać projekty z zakresu wszechstronnej działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.  Wspierane będą przedsięwzięcia przynoszące zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzujące się tworzeniem trwałych miejsc pracy.

W trakciimagese oceny punktowane będą m.in. następujące aspektu projektu:
– publiczny koszt utworzenia miejsca pracy obliczany jako iloraz wartości wnioskowanej dotacji i deklarowanej liczby nowo utworzonych miejsc pracy

– działania przyczyniające się do ograniczenia konsumpcji energii i zasobów naturalnych

– działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych

– działania ograniczające ilość odpadów i zanieczyszczeń

– działania przyczyniające się do ochrony ekosystemów i przywrócenia ich stanu pierwotnego

– Udział powierzchni gminy objętej NATURĄ 2000

– rozwój sieciowego/kompleksowego produktu turystycznego

– ekoinnowacja produktowa

– ekoinnowacja procesowa

Szczegółowe kryteria i zakres punktowy tutaj.

Zapraszamy do analizy kryteriów i kontaktu!

Wyniki konkursu w ramach Działania 1.5 RPO Województwa Podlaskiego

18,04.2017  imagesopublikowana została lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami oceny projektów w ramach naboru RPPD.01.05.00-IZ.00-20-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

W ramach przedmiotowego konkursu wpłynęło 97 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 84,2 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 37,2 mln zł.

81 projektów poddanych ocenie formalno- merytorycznej, jedynie 22 z nich zostało pozytywnie ocenione– uzyskało co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i  wiedzy merytorycznej wszystkie złożone przez nas projekty uzyskały pozytywną ocenę, co jest potwierdzeniem 100 % skuteczności. Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszym Klientom.

Kolejny nabór w planowany jest w maju 2017. Zapraszamy do współpracy!

Lista rankingowa projektów tutaj

Konsultacja kryteriów w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach / Ekoinnowacje

05.04.2017 Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 przedstawiła do konsultacji projekt kryteriów: Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach / Ekoinnowacje do pobrania tutaj.

indeksOsoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się kryteriami, konsultacji z nami i zgłaszania uwag oraz propozycji zmian do ww. kryteriów na formularzu do pobrania tutaj, w wersji elektronicznej na adres: monika.sosnowska@wrotapodlasia.pl. Możliwość zgłoszeń do dnia 14 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do kontaktu.

Działanie 1.3 RPO WP Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach- ogłoszenie naboru!

W dniach 31.03.2017 – 05.05.2017 odbędzie się nabór wniosków w ramach działania 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jest to działanie umożliwiające dofinansowanie zakupu maszyn i innych środków trwałych.

Do images70% dofinansowania będą mogły uzyskać projekty z zakresu wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym polegające na rozbudowie przedsiębiorstwa prowadzącej do wprowadzenia na rynek nowych produktów, inwestycjach w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny. Wspierane będą przedsięwzięcia innowacyjne prowadzące do wzrostu eksportu i podnoszące konkurencyjność w wymiarze międzynarodowym.

W trakcie oceny punktowane będą następujące aspektu projektu:
– Projekt jest wynikiem prac B+R
– Wzrost sprzedaży eksportowej produktu
– Innowacyjność projektu- Innowacja jest/będzie objęta prawem ochronnym na patent
– Brak bezpośredniej konkurencji w regionie oraz Polski
– W ramach projektu wnioskodawca nabędzie wartość niematerialną i prawną będącą podstawą innowacji (patent, licencja, nie opatentowana wiedza techniczna, technologiczna, z zakresu organizacji i zarządzania itp.)
– Wnioskodawca nabędzie nowy środek trwały lub nowe środki trwałe, w szczególności maszyny i urządzenia lub systemy informatyczne (sprzęt i licencje oprogramowania) związane z cyklem produkcyjnym, których typ lub model są oferowane na rynku światowym nie dłużej niż 2 lata lub jeżeli jest to najnowszy typ lub model ‐ nie dłużej niż 3 lata
– Ekoinnowacyjność – ekoinnowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.

Szczegółowe kryteria i zakres punktowy tutaj.

Zapraszamy do analizy kryteriów i kontaktu!

PARP ogłasza „Badania na rynek”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 8 lutego br. ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z nich przeznaczony jest wyłącznie dla projektów dotyczących branży elektromobilności. Agencja oferuje do 20 mln zł dofinansowania na projekt.
„Badania na rynek” to największe działanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z puli, za którą odpowiada PARP. Jego cały budżet wynosi ok. 4,4 mld złotych.

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy mogą w dniach od 13.03.2017 do 26.04.2017 r. składać wnioski na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.
Nabór dla projektów dotyczących branży elektromobilności dotyczy wniosków na realizację projektów w zakresie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Dofinansowanie może być przyznane na projekty dotyczące wdrożenia prac badawczo-rozwojowych odnoszących się do co najmniej jednego z następujących typów projektów:
1) projekty dotyczące aspektów technicznych, specyficznych dla produkcji samochodów lub autobusów elektrycznych bądź produkcji specyficznych części/podzespołów do samochodów lub autobusów elektrycznych,
2) projekty dotyczące infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji z siecią elektroenergetyczną,
3) projekty dotyczące technologii ładowania i magazynowania energii w celu zasilania pojazdów elektrycznych,
4) projekty dotyczące utylizacji i recyclingu komponentów ładowania i magazynowania energii (produkty zaprojektowane zgodnie z zasadą cradle to cradle).

Inni czytali również