Harmonogram konkursów na 2017 r. w woj. podlaskim

W dniu 29 listopada 2016 r., uchwałą nr 176/2300/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego został przyjęty harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego imagesProgramu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na rok 2017.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem:  Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków w 2017 r.

Aktualne harmonogramy naborów w innych programach znajdziecie Państwo pod adresami:

Harmonogram naborów wniosków na rok 2017 – RPO Województwa Mazowieckiego

Harmonogram naborów wniosków  na rok 2017– RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Harmonogram naborów wniosków na rok 2017– RPO Województwa Lubelskiego

Harmonogram naborów wniosków na rok 2017– PO Polska Wschodnia

Harmonogram naborów wniosków na rok 2017– PO Inteligentny Rozwój

 

Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000- ogłoszenie naboru!

W dniacimagesod 19 września 2016 do 24 października 2016 odbędzie się nabór wniosków w ramach działania 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jest to działanie umożliwiające dofinansowanie zakupu maszyn i innych środków trwałych oraz budowy infrastruktury na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy od średniej dla EU27 (18,12%). Lista gmin do pobrania tutaj.

Do 70% dofinansowania będą mogły uzyskać projekty z zakresu wszechstronnej działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.  Wspierane będą przedsięwzięcia przynoszące zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzujące się tworzeniem trwałych miejsc.

W trakcie oceny punktowane będą następujące aspektu projektu:
– publiczny koszt utworzenia miejsca pracy obliczany jako iloraz wartości wnioskowanej dotacji i deklarowanej liczby nowoutworzonych miejsc pracy

– działania przyczyniające się do ograniczenia konsumpcji energii i zasobów naturalnych

– działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych

 – działania ograniczające ilość odpadów i zanieczyszczeń

– działania przyczyniające się do ochrony ekosystemów i przywrócenia ich stanu pierwotnego

– Udział powierzchni gminy objętej NATURĄ 2000

– rozwój sieciowego/komlpeksowego produktu turystycznego

– ekoinnowacja produktowa

– ekoinnowacja procesowa

Szczegółowe kryteria i zakres punktowy tutaj.

Zapraszamy do analizy kryteriów i kontaktu!

Wyniki konkursu w ramach działania 4.2 RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego

02.08.2016 zatwieimagesrdzona została lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).

Z dużej liczby złożonych wniosków w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, po weryfikacji wymogów formalnych do etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu przekazano 18 wniosków. Ocenę merytoryczną przeszły tylko 2 projekty o całkowitej wartości  2 402 750,78 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1 660 437,53 zł.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i  wiedzy merytorycznej złożony przez nas projekt uzyskał dofinansowanie. Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszemu klientowi. Wniosek zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania z uzyskaną liczbą 72 pkt na podstawie oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących.

Zapraszamy do współpracy!

Lista rankingowa projektów tutaj

Interpretacje i wyjaśnienia do działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

pobraneDo 23 sierpnia 2016 będzie trwał nabór wniosków w ramach działania 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jest to działanie umożliwiające dofinansowanie zakupu maszyn i innych środków trwałych. Do 70% dofinansowania będą mogły uzyskać projekty z zakresu wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym polegające na rozbudowie przedsiębiorstwa prowadzącej do wprowadzenia na rynek nowych produktów, inwestycjach w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny. Wspierane będą przedsięwzięcia innowacyjne prowadzące do wzrostu eksportu i podnoszące konkurencyjność.

W związku z licznymi zapytaniami i niejasnościami zapraszamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami oraz zagadnieniami zgłoszonymi na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów Działania klikając tutaj.

Działanie 1.3 RPO WP Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach- ogłoszenie naboru!

pobraneW dniach 25 lipca – 23 sierpnia 2016 odbędzie się nabór wniosków w ramach działania 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jest to działanie umożliwiające dofinansowanie zakupu maszyn i innych środków trwałych.

Do 70% dofinansowania będą mogły uzyskać projekty z zakresu wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym polegające na rozbudowie przedsiębiorstwa prowadzącej do wprowadzenia na rynek nowych produktów, inwestycjach w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny. Wspierane będą przedsięwzięcia innowacyjne prowadzące do wzrostu eksportu i podnoszące konkurencyjność w wymiarze międzynarodowym.

W trakcie oceny punktowane będą następujące aspektu projektu:
– Projekt jest wynikiem prac B+R
– Wzrost sprzedaży eksportowej produktu
– Innowacyjność projektu- Innowacja jest/będzie objęta prawem ochronnym na patent
– Brak bezpośredniej konkurencji w regionie oraz Polski
– W ramach projektu wnioskodawca nabędzie wartość niematerialną i prawną będącą podstawą innowacji (patent, licencja, nie opatentowana wiedza techniczna, technologiczna, z zakresu organizacji i zarządzania itp.)
– Wnioskodawca nabędzie nowy środek trwały lub nowe środki trwałe, w szczególności maszyny i urządzenia lub systemy informatyczne (sprzęt i licencje oprogramowania) związane z cyklem produkcyjnym, których typ lub model są oferowane na rynku światowym nie dłużej niż 2 lata lub jeżeli jest to najnowszy typ lub model ‐ nie dłużej niż 3 lata
– Ekoinnowacyjność – ekoinnowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.

Szczegółowe kryteria i zakres punktowy tutaj.

Zapraszamy do analizy kryteriów i kontaktu!