Wyniki konkursu w ramach Działania 1.3 RPO Województwa Podlaskiego

30.01.2017  imagesopublikowana została lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami oceny projektów w ramach naboru RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020 Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

92 projektów poddanych ocenie formalno- merytorycznej, jedynie 31 z nich zostało pozytywnie ocenione– uzyskało co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i  wiedzy merytorycznej wszystkie złożone przez nas projekty uzyskały pozytywną ocenę, co jest potwierdzeniem 100 % skuteczności. Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszym Klientom.

Kolejny nabór w planowany jest w marcu 2017. Zapraszamy do współpracy!

Lista rankingowa projektów tutaj

Informacje o najbliższych naborach

Szanowni Państwo w najbliższym czasie odbędą się nabory wniosków w ramach działań:

  • Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii RPO Województwa Podlaskiego – nabór wniosków od 03.03.2017 do 14.04.2017.

Jest to szansa  na uzyskanie dofinansowania inwestycji z zakresu energii odnawialnej: słonecznej; wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby; wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw.

Istotną różnicą tego naboru w stosunku do poprzedniego jest dopuszczenie możliwości wykorzystania energii na własne potrzeby.

  • Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Inteligentny Rozwój- nabór wniosków od 20.02.2017 do 29.03.2017

W marcu planowany jest nabór wniosków na projekty inwestycyjne w ramach działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, zaś  w maju w ramach działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 RPO Województwa Podlaskiego.

Zajmujemy się także pozyskaniem dofinansowania w ramach innych programów i funduszy adekwatnie do Państwa potrzeb i zakresu inwestycji. W celu uzyskania szerszych informacji na temat powyższych naborów lub też innych interesujących Państwa działań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 85 748 53 83, adresem e-mail biuro@cdbs.pl lub osobiście Białystok ul. Legionowa 28 lok. 510.

Harmonogram konkursów na 2017 r. w woj. podlaskim

W dniu 29 listopada 2016 r., uchwałą nr 176/2300/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego został przyjęty harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego imagesProgramu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na rok 2017.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem:  Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków w 2017 r.

Aktualne harmonogramy naborów w innych programach znajdziecie Państwo pod adresami:

Harmonogram naborów wniosków na rok 2017 – RPO Województwa Mazowieckiego

Harmonogram naborów wniosków  na rok 2017– RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Harmonogram naborów wniosków na rok 2017– RPO Województwa Lubelskiego

Harmonogram naborów wniosków na rok 2017– PO Polska Wschodnia

Harmonogram naborów wniosków na rok 2017– PO Inteligentny Rozwój

 

Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000- ogłoszenie naboru!

W dniacimagesod 19 września 2016 do 24 października 2016 odbędzie się nabór wniosków w ramach działania 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jest to działanie umożliwiające dofinansowanie zakupu maszyn i innych środków trwałych oraz budowy infrastruktury na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy od średniej dla EU27 (18,12%). Lista gmin do pobrania tutaj.

Do 70% dofinansowania będą mogły uzyskać projekty z zakresu wszechstronnej działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.  Wspierane będą przedsięwzięcia przynoszące zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzujące się tworzeniem trwałych miejsc.

W trakcie oceny punktowane będą następujące aspektu projektu:
– publiczny koszt utworzenia miejsca pracy obliczany jako iloraz wartości wnioskowanej dotacji i deklarowanej liczby nowoutworzonych miejsc pracy

– działania przyczyniające się do ograniczenia konsumpcji energii i zasobów naturalnych

– działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych

 – działania ograniczające ilość odpadów i zanieczyszczeń

– działania przyczyniające się do ochrony ekosystemów i przywrócenia ich stanu pierwotnego

– Udział powierzchni gminy objętej NATURĄ 2000

– rozwój sieciowego/komlpeksowego produktu turystycznego

– ekoinnowacja produktowa

– ekoinnowacja procesowa

Szczegółowe kryteria i zakres punktowy tutaj.

Zapraszamy do analizy kryteriów i kontaktu!

Wyniki konkursu w ramach działania 4.2 RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego

02.08.2016 zatwieimagesrdzona została lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).

Z dużej liczby złożonych wniosków w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, po weryfikacji wymogów formalnych do etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu przekazano 18 wniosków. Ocenę merytoryczną przeszły tylko 2 projekty o całkowitej wartości  2 402 750,78 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1 660 437,53 zł.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i  wiedzy merytorycznej złożony przez nas projekt uzyskał dofinansowanie. Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszemu klientowi. Wniosek zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania z uzyskaną liczbą 72 pkt na podstawie oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących.

Zapraszamy do współpracy!

Lista rankingowa projektów tutaj