Dotacje na inwestycje w odnawialne źródła energii

W dniach 30.05.2016- 15.07.2016 odbędzie się nabór wniosków w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii RPO Województwa Podlaskiego. 

O dofinansowanie będą mogły strać się m.in. mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, producenci rolni, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe. Dotacje zostaną przeznaczone na projekty dotyczące:OZE

   – Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy,  biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej.

  – Przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

W celu uzyskania szerszych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 85 748 53 83, e-mailowego: biuro@cdbs.pl lub osobiście w naszym biurze pod adresem ul. Legionowa 28 lok. 510, 15-281 Białystok.

Dotacje na inwestycje na obszarach Natura 2000

17.03.2016 zatwierdzone zostały kryteria wyboru projektów w ramach działania 1. 5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest sieNatura2000obrazekcią Natura 2000.

Najistotniejszym aspektem  warunkującym otrzymanie dofinansowania na realizację inwestycji na obszarach Natura 2000 będzie zatrudnienie. Kryterium publiczny koszt utworzenia miejsca pracy obliczany  jako iloraz wartości wnioskowanej dotacji i deklarowanej liczby nowoutworzonych miejsc pracy będzie miało znaczący wpływ na przyznanie dotacji.

Na dodatkowe punkty mogą liczyć też projekty związane z ograniczeniem konsumpcji energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych, ograniczeniem ilości odpadów i zanieczyszczeń oraz ochroną ekosystemów.

Ponadto realizacja inwestycji w gminach o jak największym udziale terenów Natura 2000 będzie skutkowała przyznaniem większej liczby punktów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi kryteriami, by wstępnie zweryfikować swoje szanse na pozyskanie dofinansowania.

Kryteria znajdą Państwo klikając tutaj.

Więcej informacji pod numerem telefonu (85) 748 53 83 /+48 609 55 22 23 lub adresem e-mail: biuro@cdbs.pl 

Zapraszamy do kontaktu!

Dotacje na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii- Województwo Warmińsko- Mazurskie

29 lutego uruchomiony został konkurs, w którym można otrzymać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- mazurskiego na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną przedsiębiorstw.

Konkurs w ramach ozeoze Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych skierowany jest zarówno do przedsiębiorców, jak i samorządów, szkół, zakładów opieki zdrowotnej, organizacji pozarządowych i innych podmiotów posiadających osobowość prawną. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na projekty związane z budową, przebudową i rozbudową infrastruktury mające na celu produkcję na własne potrzeby bądź sprzedaż energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii tj. elektrowni wiatrowych, instalacji wykorzystujących energię słońca, instalacji wykorzystujących biomasę, czy energię geotermalną oraz budowę/modernizację sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).

Budżet tego konkursu wyniesie ponad 209 mln zł. Wnioski można składać do 13 kwietnia 2016 roku.

Do przedsiębiorców skierowany jest konkurs w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Dofinasowanie będą mogły otrzymać projekty z zakresu szeroko pojętej termomodernizacji budynków oraz modernizacji i rozbudowy linii produkcyjnych, instalacji technicznych, zastosowania energooszczędnych technologii produkcji, wdrażania systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie oraz audytu energetycznego.

Budżet tego konkursu wyniesie ponad 42 mln zł. Wnioski można składać do 30 marca 2016 roku.

Więcej informacji pod numerem telefonu (85) 748 53 83 /+48 609 55 22 23 lub adresem e-mail: biuro@cdbs.pl 

Zapraszamy do kontaktu!

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków w 2016 r.- RPO Województwa Podlaskiego

W dniu 26 stycznia 2016 uchwałą nr Nr 111/1342/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego został przyjęty zaktualizowany harmonogram naboru wniosków  o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zmianie uległy terminy ogłoszenia konkursów i naboru wniosków w ramach niektórych działań. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem klikając link: Zaktualizowany hartmonogram naboru wniosków w 2016 r.

Aktualne harmonogramy naborów w innych województwach znajdziecie Państwo pod adresami:

Harmonogram naborów wniosków na rok 2016 – RPO Województwa Mazowieckiego

Harmonogram naborów wniosków  na rok 2016 RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Harmonogram naborów wniosków na rok 2016 RPO Województwa Lubelskiego

 

22 000 zł dotacji dla Przedsiębiorców oraz Bezrobotnych!

Od 15 stycznia 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej i refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy.  Oferujemy pomoc w zakresie pozyskania środków z Powiatowego Urzędu Pracy na otworzenie własnej działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez Przedsiębiorców, a w szczególności:

– Bezpłatne konsultacje z analitykiem

– Weryfikację szans na uzyskanie dofinansowania/ refundacji

– Opracowanie wniosku o dofinansowanie/ refundację wraz z niezbędnymi załącznikami

Opłatę pobieramy dopiero w momencie uzyskania środków. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie- nie ponoszą Państwo żadnych kosztów!

U nas otrzymacie Państwo kompleksową obsługę w zakresie weryfikacji pomysłu oraz jego ewentualnej modyfikacji zgodnie z wymaganiami PUP,  poprzez pozyskanie dotacji po pomoc w jej rozliczeniu. 

Zapraszamy do kontaktu.