Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków w 2016 r.- RPO Województwa Podlaskiego

W dniu 26 stycznia 2016 uchwałą nr Nr 111/1342/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego został przyjęty zaktualizowany harmonogram naboru wniosków  o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zmianie uległy terminy ogłoszenia konkursów i naboru wniosków w ramach niektórych działań. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem klikając link: Zaktualizowany hartmonogram naboru wniosków w 2016 r.

Aktualne harmonogramy naborów w innych województwach znajdziecie Państwo pod adresami:

Harmonogram naborów wniosków na rok 2016 – RPO Województwa Mazowieckiego

Harmonogram naborów wniosków  na rok 2016 RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Harmonogram naborów wniosków na rok 2016 RPO Województwa Lubelskiego

 

22 000 zł dotacji dla Przedsiębiorców oraz Bezrobotnych!

Od 15 stycznia 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej i refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy.  Oferujemy pomoc w zakresie pozyskania środków z Powiatowego Urzędu Pracy na otworzenie własnej działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez Przedsiębiorców, a w szczególności:

– Bezpłatne konsultacje z analitykiem

– Weryfikację szans na uzyskanie dofinansowania/ refundacji

– Opracowanie wniosku o dofinansowanie/ refundację wraz z niezbędnymi załącznikami

Opłatę pobieramy dopiero w momencie uzyskania środków. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie- nie ponoszą Państwo żadnych kosztów!

U nas otrzymacie Państwo kompleksową obsługę w zakresie weryfikacji pomysłu oraz jego ewentualnej modyfikacji zgodnie z wymaganiami PUP,  poprzez pozyskanie dotacji po pomoc w jej rozliczeniu. 

Zapraszamy do kontaktu.

Prace B+R szansą na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw !

Ruszają nabory wniosków o dofinansowanie prac B+R prowadzone w przedsiębiorstwach.

W województwie podlaskim nabór na projekty z zakresu B+R zaplanowany jest na maj-czerwiec 2016r. (ogłoszenie kwiecień). Przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 85% dofinansowanie projektów dotyczących:B+R

  1. Utworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności inwestycyjnej- inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną    infrastrukturę B+R
  2. Przeprowadzenia prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we    własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek)
  3. Wdrożenia (do etapu pierwszej produkcji włącznie) własnych lub zakupionych wyników prac B+R.

W województwie lubelskim konkurs trwa od 31-12-2015 do 18-02-2016. Można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów polegających na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Nawet 80 % wsparciem są objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych, a 60 % koszty eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów; koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

W województwie mazowieckim zgodnie z planowanym harmonogramem naborów, konkurs na projekty badawcze powinien zostać ogłoszony w marcu i najprawdopodobniej będzie on skierowany do  beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.

Zapraszamy Państwa do kontaktu i przedyskutowania planowanych projektów pod kątem możliwości pozyskania dotacji. 

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich dla Beneficjentów

Informujemy, że uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl

Obowiązek publikacji zapytań ofertowych przez Beneficjentów w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich powstaje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Baza Konkurencyjności to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez Beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wszyscy Beneficjenci Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności zobligowani są do upubliczniania w Bazie Konkurencyjności zapytania ofertowego oraz wyników postępowań dla upublicznionych zapytań ofertowych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia.

Harmonogram konkursów na 2016 r. w woj. podlaskim

1euroW dniu 24 listopada 2015 r. uchwałą nr 93/1124/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego został przyjęty harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na rok 2016, który przesyłamy w załączeniu.
Istotną zmianą jest przesunięcie daty naboru wniosków w ramach działania  1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach z wcześniej planowanej na grudzień 2015- styczeń 2016 na lipiec- sierpień 2016. Dodatkowo, konkurs w ramach działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 planowany jest na wrzesień- październik 2016.

Harmonogram konkursów