Prace B+R szansą na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw !

Ruszają nabory wniosków o dofinansowanie prac B+R prowadzone w przedsiębiorstwach.

W województwie podlaskim nabór na projekty z zakresu B+R zaplanowany jest na maj-czerwiec 2016r. (ogłoszenie kwiecień). Przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 85% dofinansowanie projektów dotyczących:B+R

  1. Utworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności inwestycyjnej- inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną    infrastrukturę B+R
  2. Przeprowadzenia prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we    własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek)
  3. Wdrożenia (do etapu pierwszej produkcji włącznie) własnych lub zakupionych wyników prac B+R.

W województwie lubelskim konkurs trwa od 31-12-2015 do 18-02-2016. Można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów polegających na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Nawet 80 % wsparciem są objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych, a 60 % koszty eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów; koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

W województwie mazowieckim zgodnie z planowanym harmonogramem naborów, konkurs na projekty badawcze powinien zostać ogłoszony w marcu i najprawdopodobniej będzie on skierowany do  beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.

Zapraszamy Państwa do kontaktu i przedyskutowania planowanych projektów pod kątem możliwości pozyskania dotacji. 

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich dla Beneficjentów

Informujemy, że uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl

Obowiązek publikacji zapytań ofertowych przez Beneficjentów w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich powstaje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Baza Konkurencyjności to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez Beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wszyscy Beneficjenci Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności zobligowani są do upubliczniania w Bazie Konkurencyjności zapytania ofertowego oraz wyników postępowań dla upublicznionych zapytań ofertowych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia.

Harmonogram konkursów na 2016 r. w woj. podlaskim

1euroW dniu 24 listopada 2015 r. uchwałą nr 93/1124/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego został przyjęty harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na rok 2016, który przesyłamy w załączeniu.
Istotną zmianą jest przesunięcie daty naboru wniosków w ramach działania  1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach z wcześniej planowanej na grudzień 2015- styczeń 2016 na lipiec- sierpień 2016. Dodatkowo, konkurs w ramach działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 planowany jest na wrzesień- październik 2016.

Harmonogram konkursów

Aktualny harmonogram konkursów na 2015 r. w woj. podlaskim

harmonogram21 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Harmonogram przewiduje, że pierwsze nabory na konkursy ruszą w lipcu 2015 roku. Będą one dotyczyły terenów inwestycyjnych (Działanie 1.4) i staży oraz praktyk (Działanie 3.3). Na lipiec/sierpień 2015 roku przewiduje się też konkursy związane ze zwiększeniem aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, udostępnianiem usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wzmocnieniem roli ekonomii społecznej i ochroną zasobów bio- i georóżnorogności środowiska.

Harmonogram konkursów

Pierwsze nabory w ramach PO Inteligentny Rozwój

poddzialaniePierwszy konkurs z nowej puli środków zostanie ogłoszony 2 kwietnia, a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015. Konkurs dotyczy poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa i skierowany jest do MŚP.
Harmonogram POIG przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku czternastu konkursów w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) programu. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

Harmonogram konkursów Programu Inteligentny Rozwój

Inni czytali również