Aktualny harmonogram konkursów na 2015 r. w woj. podlaskim

harmonogram21 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Harmonogram przewiduje, że pierwsze nabory na konkursy ruszą w lipcu 2015 roku. Będą one dotyczyły terenów inwestycyjnych (Działanie 1.4) i staży oraz praktyk (Działanie 3.3). Na lipiec/sierpień 2015 roku przewiduje się też konkursy związane ze zwiększeniem aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, udostępnianiem usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wzmocnieniem roli ekonomii społecznej i ochroną zasobów bio- i georóżnorogności środowiska.

Harmonogram konkursów

Pierwsze nabory w ramach PO Inteligentny Rozwój

poddzialaniePierwszy konkurs z nowej puli środków zostanie ogłoszony 2 kwietnia, a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015. Konkurs dotyczy poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa i skierowany jest do MŚP.
Harmonogram POIG przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku czternastu konkursów w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) programu. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

Harmonogram konkursów Programu Inteligentny Rozwój

Wstępny harmonogram konkursów RPOWP

rpoPierwsze nabory wniosków z Nowej Perspektywy 2014-2020 w województwie podlaskim odbędą się już w maju i czerwcu tego roku. Będzie można składać projekty m.in. na aktywizację osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo czy pomoc osobom powracającym na rynek pracy, poprzez ułatwienie im godzenia życia zawodowego z prywatnym.
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają rozwijać działalność badawczo-rozwojową, będą mogli starać się o dotacje w sierpniu i we wrześniu. Natomiast w listopadzie i grudniu ma być ogłoszony konkurs na wsparcie ekoinnnowacji w przedsiębiorstwach. Z kolei pomoc na zakładanie działalności gospodarczej będzie dostępna w październiku i listopadzie.
W tym roku będzie można również pozyskać wsparcie na zwiększenie efektywności energetycznej np. w budynkach użyteczności publicznej (konkurs we wrześniu – październiku), a także na odnawialne źródła energii (październik – listopad).

Należy jednak pamiętać, że uruchomienie konkursów w ramach RPO jest uzależnione od kilku czynników, m.in. pojawienia się odpowiednich rozporządzeń i wytycznych. Dlatego podane terminy mogą ulec zmianie.

Wstępny harmonogram konkursów RPO na 2015 rok

Inteligentne Specjalizacje

Nowością w nowej perspektywie finansowania w porównaniu do poprzednich jest koncepcja inteligentnych specjalizacji. Powstała ona z myślą o ukierunkowaniu pomocy do kluczowych obszarów tematycznych, ustalonych na szczeblu krajowym i regionalnym. Oznacza to, że wpisywanie się danego projektu w obszar inteligentnych specjalizacji będzie zwiększał szanse na uzyskanie wsparcia.

Podlaskie Inteligentne Specjalizacje

Rdzeń specjalizacji (95% środków RPO) – tworzony jest przez firmy, klastry, sektory gospodarcze skupione w obszarach:
1.  Sektor rolno-spożywczy i sektory powiązane z nim łańcuchem wartości,
2.  Sektor usług medycznych oraz nauki o życiu i sektory powiązane z nim łańcuchem wartości,
3.  Sektor ekologii, nauk o środowisku i sektory powiązane z nim łańcuchem wartości,
4.  Przemysł maszynowy i sektory powiązane z nim łańcuchem wartości.

Specjalizacje wschodzące – sektory gospodarki, które wpisują się w krajowe inteligentne specjalizacje (zdrowe społeczeństwo; biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami, innowacje technologiczne  procesy przemysłowe)

Pozostałe firmy (nie więcej niż 5% środków RPO) – nie znajdujące się ani w obszarze rdzenia ani w obszarze specjalizacji wschodzących będą mogły otrzymywać wsparcie w ramach instrumentu elastyczności, pod warunkiem realizacji projektów opartych o współpracę z sektora B+R.

Program rozwoju inteligentnych specjalizacji w województwie podlaskim
Krajowa inteligentna specjalizacja

Nowa Perspektywa 2014-2020

perspektywaProgramy krajowe w większości zostały zatwierdzone przez Unię. Polska Cyfrowa i Pomoc Techniczna to pierwsze programy operacyjne, które zatwierdziła Komisja Europejska w nowej perspektywie. Polska czeka jeszcze na akceptację krajowego Programu Inteligentny Rozwój i programów regionalnych. Negocjacje zmierzają ku końcowi, a strona polska zabiega o to, by wszystkie programy zostały zaakceptowane jeszcze w tym roku.

PO Infrastruktura i Środowisko – 27,4 mld euro m.in. na drogi, kolej oraz energetykę. PO IiŚ to największy program zatwierdzony przez Komisję Europejską. Celem programu jest poprawa atrakcyjności Polski jako miejsca do lokowania inwestycji. Pieniądze z UE trafią na projekty związane z ochroną środowiska, przeciwdziałaniem zmianom klimatu, transportem i bezpieczeństwem energetycznym oraz ochroną zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

PO Polska Cyfrowa – 2,17 mld euro dotyczy przede wszystkim rozwoju szerokopasmowej sieci internetowej, szczególnie na terenach wiejskich i w mniej rozwiniętych regionach, a także rozwoju e-usług w administracji publicznej. Środki wydawane w ramach tego programu przeznaczone mają być też na poszerzanie kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski.

PO Polska Wschodnia – 2 mld euro przeznaczone na wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

PO Wiedza Edukacja Rozwój – 4,69 mld euro, PO WER powstał na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich na Portalu Funduszy Europejskich oraz na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Inni czytali również