Wyniki konkursu w ramach Poddziałania 1.1.7 RPOWiM

puchar16 czerwca zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w konkursie 01/14/1.1.7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjengo Warmii i Mazur na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej nr 1 Przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności predsiębiorstw Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

Spośród 112 wniosków złożonych w ramach konkursu, 95 zostało ocenionych poprawnie pod wzgledem formalnym. Ocene merytoryczną przeszło 66 projektów. Ich całkowita wartość to 140 957 022,21 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 48 974 503,75 zł.

Z przyjemnością informujemy, iż wszystkie projekty złożone przez nasze biuro uzyskały dofinansowanie.

Lista rankingowa projektów tutaj

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej

euroW nowej perspektywie Polska otrzyma najwięcej ze wspólnej kasy – 105,8 mld euro. Cały budżet Unii na lata 2014-2020 przewiduje wydatki w wysokości 960 mld euro w zobowiązaniach oraz ponad 908 mld euro w rzeczywistych płatnościach. Pieniądze dla Polski będą przeznaczone zarówno na duże inwestycje, jak i małe projekty. Wsparcie unijne na lata 2014-2020 będzie przeznaczone m.in. na dokończenie sieci dróg, ale także na innowacyjną gospodarkę, energetykę, środowisko i kulturę.

Na początku marca oficjalnie ruszyły negocjacje programów unijnych na lata 2014-20. Jest to tzw. Umowa Partnerstwa z Komisją Europejską, dokument określający sposób wydawania pieniędzy z Unii w latach 2014-2020. Jeśli Umowa Partnerstwa zostanie podpisana, to już pod koniec roku mogą ruszyć pierwsze konkursy.

Około 50 mld euro ma być rozdzielone na sześć dużych programów zarządzanych centralnie. Resztę pieniędzy będą dzielić województwa, wdrażając programy regionalne.

Największy program krajowy – Infrastruktura i Środowisko, którego budżet to 27,5 mld euro z funduszy unijnych, będzie współfinansował budowę dróg i remonty linii kolejowych, a także inwestycje przeciwpowodziowe, energetyczne i wodno-ściekowe.
Unijny wkład do programu Inteligentny Rozwój (następca Innowacyjnej Gospodarki) to 8,6 mld euro. Pieniądze te będą przeznaczone na zwiększanie innowacyjności gospodarki oraz powiązanie nauki z biznesem i komercjalizację wyników badań naukowych.
Ponadto Program Wiedza Edukacja Rozwój, z budżetem w części unijnej 4,4 mld euro, ma m.in. zwiększać kompetencje pracowników i poprawiać ich sytuację na rynku pracy.
Program Polska Cyfrowa (2,25 mld euro z UE) będzie wpierać rozwój e-administracji.
Polska Wschodnia z budżetem 2,1 mld euro z UE, jest przeznaczona dla pięciu najbiedniejszych województw ściany wschodniej.
Natomiast Program Pomoc Techniczna (700 mln euro) ma zapewniać sprawne wdrażanie polityki spójności w latach 2014-2020.

Nabór wniosków dla samorządów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie ciągłym w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Część 4a).

Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym w formie:
– dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji),
– pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane.

Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 1 mln zł.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji:
–  energii elektrycznej,
– ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

Wnioski będą przyjmowane od 26.05.2014 r.

Szczegóły tutaj

Wyniki oceny merytorycznej w ramach Działania 3.2

poleZ radością informujemy, iż zakończyła się ocena merytoryczna w konkursie dla przedsiębiorstw z branży turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Działania 3.2, w którym to nasz projekt uzyskał najwyższe procentowe dofinansowanie, aż 55% kosztów kwalifikowanych. Spośród 18 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu pozytywną ocenę formalną przeszło 11. Kolejna ocena merytoryczna wyłoniła jedynie 6 wniosków na ogólną wartość 37 761 867,48 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 16 094 773,11 zł.

Lista wyników dostępna tutaj

Dotacje na odnawialne źródła energii

energiaJuż 7 listopada ruszył konkurs, w którym można otrzymać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na inwestycje w odnawialne źródła energii, ale wykorzystywane wyłącznie na własne potrzeby.
Konkurs z Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska skierowany jest zarówno do przedsiębiorców, jak i samorządów, szkół, zakładów opieki zdrowotnej, organizacji pozarządowych czy placówek kultury. Dofinansowanie będą mogły przeznaczyć na projekty związane z produkcją energii z odnawialnych źródeł, pod warunkiem że wykorzystają ją na własny użytek.
Wsparcie może zostać udzielone m.in. na: zakup urządzeń do produkcji, przetwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych (chodzi tu m.in: o energię wodną, wiatrową, słoneczną czy uzyskiwaną z biomasy), budowę niezbędnej infrastruktury czy zakup nowoczesnych technologii.
Budżet tego konkursu wyniesie ponad 15 mln zł. Wnioski można składać do 9 stycznia 2014 roku.

Inni czytali również