Dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Oferujemy pomoc w zakresie pozyskiwania środków pomocowych z Powiatowego Urzędu Pracy, a w szczególności:

– Bezpłatne konsultacje z analitykiem
– Weryfikację szans na uzyskanie dofinansowania
– Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami

Osoby bezrobotne, planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą na bieżąco wnioskować o dofinansowanie. Dotacje będą udzielane wszystkim osobom bezrobotnym zarejestrowanym w PUP w wysokości do 20 000 zł.

Opłatę za przygotowanie dokumentacji pobieramy dopiero w momencie uzyskania środków!

Więcej informacji można uzyskać również pod naszymi numerami telefonu: (85) 748 53 83 / +48 609 55 22 23

Nabór wniosków w konkursie 02/14/1.1.7 Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

euroOd 29 września 2014 r. do 07 listopada 2014 r. można składać wnioski w konkursie 02/14/1.1.7 z działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania wynosi 1 465 640,31 EUR, co daje 6 176 941,09 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach pomocy de minimis.
Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 50 000,00 PLN.
Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę do 200 000,00 EUR na zasadach de minimis.
O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy na inwestycje zwiększające ich konkurencyjności poprzez adaptację ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz:
– zmiany organizacyjne i procesowe;
– zmiany organizacyjne i produktowe;
– zmiany procesowe;
– zmiany produktowe.
Więcej informacji tutaj

Fundusze Europejskie 2014-2020

20 mld euro trafi do przedsiębiorców z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 (z 82,5 mld euro jakie otrzyma Polska). Najwyższy poziom dotacji będą mogły uzyskać inwestycje ulokowane w Polsce Wschodniej. W porównaniu z latami 2007 – 2013 znacząco spadły w województwach maksymalne wysokości dotacji w stosunku do wartości całej inwestycji. Nie dotyczy to tylko regionów Polski Wschodniej, gdzie wsparcie z UE dla dużych firm może wynieść maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a dla średnich i małych przedsiębiorstw odpowiednio 10 i 20% więcej.
Przedsiębiorcy, którzy zaplanowali prace badawczo rozwojowe oraz inwestycje związane z inteligentnymi specjalizacjami mają największe szanse na wsparcie. Warto pomyśleć o planach inwestycyjnych już teraz, ponieważ nadal trwają negocjacje z Komisją Europejską. Bardzo optymistycznym założeniem jest, iż pierwsze konkursy wystartują już w grudniu, jednak realnie w pierwszej połowie 2015 r.

Źródło: link

Dofinansowanie dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego

dofinansowanie

Od 30 lipca do 31 sierpnia 2014 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 „Rozwój przedsiebiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – konkurs nr RPOWM/1.5/1/2014

Dofinansowanie w ramach konkursu będą mogły otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa na realizację inwestycji obejmujących zakup (wraz z uruchomieniem) środków trwałych (maszyny, urządzenia i środki transportu) oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 6 000 000 EUR.

Więcej informacji tutaj

Komisja Europejska zatwierdziła plan wydatkowania funduszy unijnych dla Polski na lata 2014-2020

UE przyjęła „umowę partnerstwa” z Polską, która otwiera drogę do inwestycji w ramach polityki spójności na łączną kwotę ok. 77,6 mld EUR w tym:

– 51,2 mld EUR dla regionów słabiej rozwinietych: (województwa dolnoślaskie, kujawsko-pomorski, łódzkie, lubelskie, lubuskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie
i zachodniopomorskie).
– 2,2 mld EUR dla regionów lepiej rozwinietych: (województwo mazowieckie).
– 23,2 mld EUR w ramach Funduszu Spójności.
– 700,5 mln EUR na europejską współpracę terytorialną.
– 252,4 mln EUR na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Więcej informacji tutaj

Inni czytali również