Dofinansowanie dla przedsiębiorstw z branży turystycznej

krajobrazJeszcze w tym roku przedsiębiorcy z Podlasia będą mogli złożyć wnioski o dofinansowanie na projekty inwestycyjne:
– budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej,
– nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
– stworzenie unikatowej oferty turystycznej w skali regionu lub kraju. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotację na inwestycje turystyczne, pod warunkiem że będą zlokalizowane na terenach atrakcyjnych turystycznie
Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej zostanie uruchomione jeszcze w 2013 roku.

Konkurs w ramach Działania 4.4 POIG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach II rundy aplikacyjnej w 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w październiku 2013 roku planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu, w ramach którego prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Przewiduje się, że ogłoszenie konkursu nastąpi 15 października 2013 r., a nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 4 do 29 listopada 2013 r. Przewidywana alokacja na konkurs wynosi 500 000 000,00 zł.

Wsparcie na realizację projektów złożonych w ramach tego konkursu będzie udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438 z późn. zm.). Konkurs zostanie skierowany wyłącznie do przedsiębiorców z sektora MSP.

W ramach działania 4.4 PO IG przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie projektów inwestycyjnych w wysokiej fazie przygotowania realizacyjnego, czyli wykonalnych pod względem prawnym, technicznym i organizacyjnym na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

Wykonalność projektu będzie weryfikowana na podstawie załączonych do wniosku o dofinansowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji (licencji, pozwoleń oraz decyzji, w tym również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kompletu dokumentacji związanej z oceną oddziaływania projektu na środowisko, jeśli taka ocena jest wymagana, a także pozwolenia na budowę).

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

flagaNa sesji Sejmiku zostały przedstawione Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zgodnie z polityką Unii Europejskiej, regiony skupią się na realizacji 11 celów tematycznych, szczególny nacisk muszą położyć na cztery z nich: badania i rozwój, wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarkę niskoemisyjną. Ważne będzie też wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
Będzie to możliwe, gdyż programy regionalne w nowej perspektywie będą dwufunduszowe, czyli zasilane pieniędzmi z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Po przyjęciu założeń przez radnych, kontynuowane będą prace nad dokumentem. Zajmuje się tym specjalnie powołana grupa robocza ds. wsparcia przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W jej skład weszło szerokie grono osób, reprezentujących różne środowiska naszego regionu, m.in. przedstawiciele administracji publicznej, partnerzy społeczni i gospodarczy. Nad kształtem dokumentu czuwa również Komitet Sterujący Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego (odpowiada zarówno za wdrażanie Strategii Rozwoju, jak i przygotowanie na poziomie strategicznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020).

Jesienią RPO ma być negocjowany z Komisją Europejską. Następnie, podobnie jak w przypadku Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, odbędą się szerokie konsultacje społeczne.

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (prezentacja)

Wyniki oceny merytorycznej w ramach Działania 1.4 RPO WP

zlotowkiW dniu 26.06.2013 r. zakończona została ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów z złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty, trwający od 15.10.2012 r. do 07.12.2012 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Spośród 117 wniosków poprawnych formalnie, pozytywną ocenę merytoryczną przeszły 83 wnioski na ogólną wartość 257.169.994,16 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 103.521.992,64 zł. Ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym zostało 31 wniosków na ogólną wartość 108.425.251,83 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 46.380.103,32 zł. Ponadto w trakcie oceny merytorycznej: – 2 wnioski zostały cofnięte na ponowną ocenę formalną i zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów formalnych; – 1 wniosek został wycofany przez Beneficjenta.

Z radością informujemy, iż wszystkie projekty złożone przez nasze biuro, przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną.

Lista projektów do pobrania: tutaj

Ostatnie nabory na projekty e-usług z POIG

internetW ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka odbędą się jeszcze dwa nabory wniosków o dofinansowanie na realizację projektów dotyczących e-usług.
Pierwszy nabór dotyczy Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, w którym przewidziano dofinansowanie na projekty dotyczące przedsięwzięć o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 000 000 EUR.
Dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG mogą uzyskać mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący inwestycji, którzy zobowiążą się, że w wyniku realizacji projektu będą współpracować z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, w oparciu o wdrożone rozwiązania elektroniczne.
Kwota dofinansowania projektu w ramach wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych.
Wnioski o dofinansowanie można składać do 28 czerwca 2013r.

Drugi nabór dotyczy Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, którego ogłoszenie przewidziano na 8-19 lipiec 2013r.
W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.
Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem kwalifikowanych do wsparcia projektów jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie e-usług.
O wsparcie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji działalności.
W naborze mogą aplikować również firmy funkcjonujące do 2 lat z następujących województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.
Intensywność wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Maksymalna kwota dotacji to 600 tys. złotych.

Inni czytali również