Fundusze Europejskie 2014-2020

20 mld euro trafi do przedsiębiorców z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 (z 82,5 mld euro jakie otrzyma Polska). Najwyższy poziom dotacji będą mogły uzyskać inwestycje ulokowane w Polsce Wschodniej. W porównaniu z latami 2007 – 2013 znacząco spadły w województwach maksymalne wysokości dotacji w stosunku do wartości całej inwestycji. Nie dotyczy to tylko regionów Polski Wschodniej, gdzie wsparcie z UE dla dużych firm może wynieść maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a dla średnich i małych przedsiębiorstw odpowiednio 10 i 20% więcej.
Przedsiębiorcy, którzy zaplanowali prace badawczo rozwojowe oraz inwestycje związane z inteligentnymi specjalizacjami mają największe szanse na wsparcie. Warto pomyśleć o planach inwestycyjnych już teraz, ponieważ nadal trwają negocjacje z Komisją Europejską. Bardzo optymistycznym założeniem jest, iż pierwsze konkursy wystartują już w grudniu, jednak realnie w pierwszej połowie 2015 r.

Źródło: link

Dofinansowanie dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego

dofinansowanie

Od 30 lipca do 31 sierpnia 2014 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 „Rozwój przedsiebiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – konkurs nr RPOWM/1.5/1/2014

Dofinansowanie w ramach konkursu będą mogły otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa na realizację inwestycji obejmujących zakup (wraz z uruchomieniem) środków trwałych (maszyny, urządzenia i środki transportu) oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 6 000 000 EUR.

Więcej informacji tutaj

Komisja Europejska zatwierdziła plan wydatkowania funduszy unijnych dla Polski na lata 2014-2020

UE przyjęła „umowę partnerstwa” z Polską, która otwiera drogę do inwestycji w ramach polityki spójności na łączną kwotę ok. 77,6 mld EUR w tym:

– 51,2 mld EUR dla regionów słabiej rozwinietych: (województwa dolnoślaskie, kujawsko-pomorski, łódzkie, lubelskie, lubuskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie
i zachodniopomorskie).
– 2,2 mld EUR dla regionów lepiej rozwinietych: (województwo mazowieckie).
– 23,2 mld EUR w ramach Funduszu Spójności.
– 700,5 mln EUR na europejską współpracę terytorialną.
– 252,4 mln EUR na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Więcej informacji tutaj

Wyniki konkursu w ramach Poddziałania 1.1.7 RPOWiM

puchar16 czerwca zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w konkursie 01/14/1.1.7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjengo Warmii i Mazur na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej nr 1 Przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności predsiębiorstw Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

Spośród 112 wniosków złożonych w ramach konkursu, 95 zostało ocenionych poprawnie pod wzgledem formalnym. Ocene merytoryczną przeszło 66 projektów. Ich całkowita wartość to 140 957 022,21 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 48 974 503,75 zł.

Z przyjemnością informujemy, iż wszystkie projekty złożone przez nasze biuro uzyskały dofinansowanie.

Lista rankingowa projektów tutaj

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej

euroW nowej perspektywie Polska otrzyma najwięcej ze wspólnej kasy – 105,8 mld euro. Cały budżet Unii na lata 2014-2020 przewiduje wydatki w wysokości 960 mld euro w zobowiązaniach oraz ponad 908 mld euro w rzeczywistych płatnościach. Pieniądze dla Polski będą przeznaczone zarówno na duże inwestycje, jak i małe projekty. Wsparcie unijne na lata 2014-2020 będzie przeznaczone m.in. na dokończenie sieci dróg, ale także na innowacyjną gospodarkę, energetykę, środowisko i kulturę.

Na początku marca oficjalnie ruszyły negocjacje programów unijnych na lata 2014-20. Jest to tzw. Umowa Partnerstwa z Komisją Europejską, dokument określający sposób wydawania pieniędzy z Unii w latach 2014-2020. Jeśli Umowa Partnerstwa zostanie podpisana, to już pod koniec roku mogą ruszyć pierwsze konkursy.

Około 50 mld euro ma być rozdzielone na sześć dużych programów zarządzanych centralnie. Resztę pieniędzy będą dzielić województwa, wdrażając programy regionalne.

Największy program krajowy – Infrastruktura i Środowisko, którego budżet to 27,5 mld euro z funduszy unijnych, będzie współfinansował budowę dróg i remonty linii kolejowych, a także inwestycje przeciwpowodziowe, energetyczne i wodno-ściekowe.
Unijny wkład do programu Inteligentny Rozwój (następca Innowacyjnej Gospodarki) to 8,6 mld euro. Pieniądze te będą przeznaczone na zwiększanie innowacyjności gospodarki oraz powiązanie nauki z biznesem i komercjalizację wyników badań naukowych.
Ponadto Program Wiedza Edukacja Rozwój, z budżetem w części unijnej 4,4 mld euro, ma m.in. zwiększać kompetencje pracowników i poprawiać ich sytuację na rynku pracy.
Program Polska Cyfrowa (2,25 mld euro z UE) będzie wpierać rozwój e-administracji.
Polska Wschodnia z budżetem 2,1 mld euro z UE, jest przeznaczona dla pięciu najbiedniejszych województw ściany wschodniej.
Natomiast Program Pomoc Techniczna (700 mln euro) ma zapewniać sprawne wdrażanie polityki spójności w latach 2014-2020.

Inni czytali również