Tag Archives: dotacje unijne 2016

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich dla Beneficjentów

Informujemy, że uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl

Obowiązek publikacji zapytań ofertowych przez Beneficjentów w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich powstaje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Baza Konkurencyjności to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez Beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wszyscy Beneficjenci Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności zobligowani są do upubliczniania w Bazie Konkurencyjności zapytania ofertowego oraz wyników postępowań dla upublicznionych zapytań ofertowych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia.

Harmonogram konkursów na 2016 r. w woj. podlaskim

1euroW dniu 24 listopada 2015 r. uchwałą nr 93/1124/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego został przyjęty harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na rok 2016, który przesyłamy w załączeniu.
Istotną zmianą jest przesunięcie daty naboru wniosków w ramach działania  1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach z wcześniej planowanej na grudzień 2015- styczeń 2016 na lipiec- sierpień 2016. Dodatkowo, konkurs w ramach działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 planowany jest na wrzesień- październik 2016.

Harmonogram konkursów

Aktualny harmonogram konkursów na 2015 r. w woj. podlaskim

harmonogram21 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Harmonogram przewiduje, że pierwsze nabory na konkursy ruszą w lipcu 2015 roku. Będą one dotyczyły terenów inwestycyjnych (Działanie 1.4) i staży oraz praktyk (Działanie 3.3). Na lipiec/sierpień 2015 roku przewiduje się też konkursy związane ze zwiększeniem aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, udostępnianiem usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wzmocnieniem roli ekonomii społecznej i ochroną zasobów bio- i georóżnorogności środowiska.

Harmonogram konkursów

Pierwsze nabory w ramach PO Inteligentny Rozwój

poddzialaniePierwszy konkurs z nowej puli środków zostanie ogłoszony 2 kwietnia, a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015. Konkurs dotyczy poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa i skierowany jest do MŚP.
Harmonogram POIG przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku czternastu konkursów w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) programu. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

Harmonogram konkursów Programu Inteligentny Rozwój

Wstępny harmonogram konkursów RPOWP

rpoPierwsze nabory wniosków z Nowej Perspektywy 2014-2020 w województwie podlaskim odbędą się już w maju i czerwcu tego roku. Będzie można składać projekty m.in. na aktywizację osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo czy pomoc osobom powracającym na rynek pracy, poprzez ułatwienie im godzenia życia zawodowego z prywatnym.
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają rozwijać działalność badawczo-rozwojową, będą mogli starać się o dotacje w sierpniu i we wrześniu. Natomiast w listopadzie i grudniu ma być ogłoszony konkurs na wsparcie ekoinnnowacji w przedsiębiorstwach. Z kolei pomoc na zakładanie działalności gospodarczej będzie dostępna w październiku i listopadzie.
W tym roku będzie można również pozyskać wsparcie na zwiększenie efektywności energetycznej np. w budynkach użyteczności publicznej (konkurs we wrześniu – październiku), a także na odnawialne źródła energii (październik – listopad).

Należy jednak pamiętać, że uruchomienie konkursów w ramach RPO jest uzależnione od kilku czynników, m.in. pojawienia się odpowiednich rozporządzeń i wytycznych. Dlatego podane terminy mogą ulec zmianie.

Wstępny harmonogram konkursów RPO na 2015 rok

Inni czytali również