W dniu 26.05.2010r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty, trwający od 21.01.2010 r. do 01.03.2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie; Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.
Spośród 91 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu pozytywną ocenę formalną przeszło 69 wniosków na ogólną wartość 158 379 353,57 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 63 025 822,56 zł. Odrzuconych ze względów formalnych zostało 21 wniosków na ogólną wartość 102 843 447,35 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 43 005 469,14 zł.

Wszystkie projekty opracowane przez nasze biuro przeszły pozytywnie ocenę formalną. Tym samym jest to kolejny sukces naszej firmy!

Wyniki oceny formalnej do pobrania: tutaj