Analiza ekonomiczno – finansowa przedstawia w sposób liczbowy i graficzny najważniejsze parametry ekonomiczno – finansowe przedsiębiorstwa oraz stanowi trzon opracowań ekonomicznych takich jak biznes plan czy studium wykonalności.

Celem takiej analizy jest przedstawienie pełnej bieżącej diagnozy ekonomicznej danego podmiotu gospodarczego oraz zbadanie wpływu planowanych inwestycji lub innych zamierzonych działań na jego sytuację finansową w kolejnych okresach sprawozdawczych. Odpowiednio przeprowadzona analiza ekonomiczno – finansowa pozwala w sposób jednoznaczny ocenić ekonomiczne efekty planowanego przedsięwzięcia. Dlatego też stanowi istotne i obiektywne uzupełnienie opisowej części biznes planu lub studium wykonalności.

Analiza finansowa zawiera m.in. następujące elementy:

  • analizę aktualnego bilansu i rachunku wyników,
  • analizę okresów wcześniejszych wraz z zarysowaniem trendów zmian,
  • prognozę bilansu i rachunków wyników,
  • rachunek przepływów finansowych za okres bieżący oraz prognozę przyszłych okresów,
  • wskaźniki ekonomiczne za rok bieżący i lata przyszłe,
  • wykresy i zestawienia wyników analizy.

Prowadzenie analiz ekonomicznych jest istotnym warunkiem skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, prowadzenia działań naprawczych czy restrukturyzacyjnych. Informacje dotyczące sprawności poszczególnych procesów zachodzących w organizacji, sytuacji majątkowo-finansowej, czy zyskowności są cennym źródłem wiedzy dla kadry zarządzającej oraz wielu instytucji zewnętrznych.