12 sierpnia 2010 został ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o przyznanie pomocy z Działania 1.2.3 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Pomoc z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” skierowana jest do „mikroprzedsiębiorstw”, małych i średnich firm, a także takich podmiotów, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub osiągają dochód nieprzekraczający 200 milinów euro rocznie.
W pierwszej kolejności, czyli od 12 sierpnia do 8 września, wnioski przyjmowane będą tylko od grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz utworzonych przez te podmioty spółek osobowych, spółek kapitałowych oraz spółdzielni.
Kwota dofinansowania udzielanego przez ARiMR zawiera się w granicach od 100 tysięcy złotych nawet do 20 milionów złotych. Z tym że wsparcie wypłacane przez Agencję może pokryć od 25% do 50% poniesionych przez przedsiębiorcę tzw. kosztów kwalifikowanych.

Bliższe informacje można uzyskać pod naszymi numerami telefonu: (085) 748 53 83 / (022) 211 14 63.