Biznes plan stanowi formalny dokument opisujący planowane przez przedsiębiorstwo przedsięwzięcie, ocenę jego realności, sposób i strategię korzystnej realizacji, kompetencje menedżerów i pracowników oraz koszty i spodziewane zyski.

Typowa struktura biznes planu:

  • Krótka prezentacja organizacji.

Historia, cele, zadania, profil i zakres działalności firmy, posiadane zasoby.

  • Analiza otoczenia.

Najistotniejsze przewidywane zmiany otoczenia gospodarczego, finansowego, prawnego, najbardziej prawdopodobny scenariusz przewidywanych oddziaływań na firmę, wyszczególnienie istniejących zagrożeń i możliwości.

  • Analiza organizacyjna firmy.

Ogólna charakterystyka środków, którymi firma obecnie dysponuje, aktualna sytuacja finansowa, główne słabości i mocne strony firmy.

  • Rozwiązania strategiczne.

Określenie wybranej strategii rozwoju, warianty wyboru i ich uzasadnienie, cele (krótko, średnio i długoterminowe), przewidywane oddziaływanie na sytuację firmy.

  • Plan działania.

Program działania, wybór środków, określenie kolejności działań, strategie alternatywne.

  • Wnioski.

Potrzeby oraz wymagania związane z realizacją przedsięwzięcia.