dofinansowanie

Od 30 lipca do 31 sierpnia 2014 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 „Rozwój przedsiebiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – konkurs nr RPOWM/1.5/1/2014

Dofinansowanie w ramach konkursu będą mogły otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa na realizację inwestycji obejmujących zakup (wraz z uruchomieniem) środków trwałych (maszyny, urządzenia i środki transportu) oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 6 000 000 EUR.

Więcej informacji tutaj