17.03.2016 zatwierdzone zostały kryteria wyboru projektów w ramach działania 1. 5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest sieNatura2000obrazekcią Natura 2000.

Najistotniejszym aspektem  warunkującym otrzymanie dofinansowania na realizację inwestycji na obszarach Natura 2000 będzie zatrudnienie. Kryterium publiczny koszt utworzenia miejsca pracy obliczany  jako iloraz wartości wnioskowanej dotacji i deklarowanej liczby nowoutworzonych miejsc pracy będzie miało znaczący wpływ na przyznanie dotacji.

Na dodatkowe punkty mogą liczyć też projekty związane z ograniczeniem konsumpcji energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych, ograniczeniem ilości odpadów i zanieczyszczeń oraz ochroną ekosystemów.

Ponadto realizacja inwestycji w gminach o jak największym udziale terenów Natura 2000 będzie skutkowała przyznaniem większej liczby punktów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi kryteriami, by wstępnie zweryfikować swoje szanse na pozyskanie dofinansowania.

Kryteria znajdą Państwo klikając tutaj.

Więcej informacji pod numerem telefonu (85) 748 53 83 /+48 609 55 22 23 lub adresem e-mail: biuro@cdbs.pl 

Zapraszamy do kontaktu!