29 lutego uruchomiony został konkurs, w którym można otrzymać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- mazurskiego na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną przedsiębiorstw.

Konkurs w ramach ozeoze Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych skierowany jest zarówno do przedsiębiorców, jak i samorządów, szkół, zakładów opieki zdrowotnej, organizacji pozarządowych i innych podmiotów posiadających osobowość prawną. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na projekty związane z budową, przebudową i rozbudową infrastruktury mające na celu produkcję na własne potrzeby bądź sprzedaż energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii tj. elektrowni wiatrowych, instalacji wykorzystujących energię słońca, instalacji wykorzystujących biomasę, czy energię geotermalną oraz budowę/modernizację sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).

Budżet tego konkursu wyniesie ponad 209 mln zł. Wnioski można składać do 13 kwietnia 2016 roku.

Do przedsiębiorców skierowany jest konkurs w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Dofinasowanie będą mogły otrzymać projekty z zakresu szeroko pojętej termomodernizacji budynków oraz modernizacji i rozbudowy linii produkcyjnych, instalacji technicznych, zastosowania energooszczędnych technologii produkcji, wdrażania systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie oraz audytu energetycznego.

Budżet tego konkursu wyniesie ponad 42 mln zł. Wnioski można składać do 30 marca 2016 roku.

Więcej informacji pod numerem telefonu (85) 748 53 83 /+48 609 55 22 23 lub adresem e-mail: biuro@cdbs.pl 

Zapraszamy do kontaktu!