28 sierpnia 2017 rozpoczął się nabór wniosków w ramach działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące ekoinnowacji mających służyć zwiększeniu efektywności korzystania z zasobów naturalnych, obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i wzrostowi ich konkurencyjności.

ekologia-816x459

Mianem ekoinnowacji określone zostały:

  • rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,
  • inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,
  • przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami,
  • innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.,
  • inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,
  • działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska,
  • działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,
  • rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Dofinansowanie sięgające 70% wydatków kwalifikowanych będą mogły uzyskać projekty, które są innowacyjne na poziomie przedsiębiorstwa i dotyczą innowacji produktowej lub procesowej. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia w wyniku realizacji których zmniejszy się zużycie energii elektrycznej, surowców i/lub materiałów lub usługi, które dotyczą recyklingu odpadów, oczyszczania zużytej wody i ścieków, redukcji i kontroli emisji, bądź w wyniku realizacji których powstanie tzw. „czystszy produkt” lub proces.
Nabór trwa do 29 września 2017r.

Zapraszamy do analizy kryteriów i kontaktu!