imagesW marcu 2018 roku planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków w ramach działania 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jest to działanie umożliwiające dofinansowanie zakupu maszyn i innych środków trwałych oraz budowy infrastruktury na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy od średniej dla EU27 (18,12%). Lista gmin do pobrania tutaj.

Do 70% dofinansowania będą mogły uzyskać projekty z zakresu wszechstronnej działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.  Wspierane będą przedsięwzięcia przynoszące zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzujące się tworzeniem trwałych miejsc pracy.

W trakcie oceny punktowane będą następujące aspektu projektu:

  • publiczny koszt utworzenia miejsca pracy obliczany jako iloraz wartości wnioskowanej dotacji i deklarowanej liczby nowoutworzonych miejsc pracy
  • działania przyczyniające się do ograniczenia konsumpcji energii i zasobów naturalnych
  • działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych
  • działania ograniczające ilość odpadów i zanieczyszczeń
  • działania przyczyniające się do ochrony ekosystemów i przywrócenia ich stanu pierwotnego
  • udział powierzchni gminy objętej NATURĄ 2000
  • rozwój sieciowego/kompleksowego produktu turystycznego
  • ekoinnowacja produktowa
  • ekoinnowacja procesowa.