Na realizację tego priorytetu zostały przeznaczone środki EFS w kwocie 739 722 842 EUR. Wśród celów szczegółowych odnoszących się do priorytetu II PO WER można wymienić: opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci, wzrost liczby MMSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionie, zapewnienie dostępności i jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników, zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczenie społecznym, zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie itp.

 • Działanie 2.1. Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

Celem tego działania jest opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci, wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w dostępie do rozwoju kariery zawodowej i zatrudnienia, podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Beneficjenci w ramach tego działania to organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, instytucje publiczne, ogólnopolskie stowarzyszenia i związku jednostek samorządu terytorialnego, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

 • Działanie2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Do celów tego działania zalicza się wzrost liczby MMSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach oraz wzrost liczby przedsiębiorstw, których pracownicy nabyli kompetencje w obszarach pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. Projekty dotyczą realizacji przez partnerów społecznych działań mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – o ile dotyczy), którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju oraz działań szkoleniowych i/lub doradczych skierowanych do przedstawicieli MMŚP. Beneficjenci tego działania to podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjności przedsiębiorców, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, partnerzy społeczni, przedsiębiorcy.

 • Działanie 2.3. Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników

Celem tego działania jest zapewnienie dostępności i jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników. Realizowane będą projekty wspierające rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych. Beneficjentem środków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Działanie 2.4. Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Realizacja działania posłuży osiągnieciu następujących celów: standaryzacji działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy, profesjonalizacji kadr instytucji rynku pracy, poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji ich kluczowych pracowników, wyposażeniu instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania, zwiększeniu zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, utworzenie systemu monitorowania efektywności instytucji rynku pracy.

 • Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna

Postawione cele odnoszące się do tego działania to: wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Realizowane projekty będą dotyczyć miedzy innymi opracowania i wdrożenia narzędzia agregowania, analizowania i monitorowania na poziomie krajowym danych pochodzących z oceny zasobów pomocy społecznej, przeprowadzanej na poziomi jednostek samorządu terytorialnego, realizacji strategii niwelowania problemów społecznych, czy też wypracowania, przetestowania i wdrożenia modelu systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo. Wśród beneficjentów środków można wyróżnić administrację rządową, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, samorząd gospodarczy i zawodowy i in.

 • Działanie 2.6. Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Cele szczegółowe realizowane w tym działaniu to zwiększenie zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Realizowane projekty będą skupione na identyfikacji barier pracy niepełnosprawnych, monitoringu działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności wypracowaniu i wdrożeniu instrumentów, wspierających zatrudnienie i utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych. Wśród beneficjentów można wymienić administrację rządową, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, uczenie, przedsiębiorcy i in.

 • Działanie 2.7. Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym

Realizacja tego działania ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekty będą dotyczyć kompleksowego działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej czy też osób odbywających karę pozbawienia wolności, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów oraz osób odbywających karę pozbawienia wolności i integrację ze społecznością większościową.

 • Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

W ramach tego działania będą realizowane następujące cele szczegółowe: podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej; standaryzacja jakości usług asystenckich i opiekuńczych dla osób o różnym stopniu niesamodzielności; rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych.

 • Działanie 2.9. Rozwój ekonomii społecznej

Działanie to będzie realizowane w celu wywołania wzrostu liczby podmiotów ekonomii społecznej korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych oraz wzmocnienia systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. Beneficjenci działania to Band Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego i inni.

 • Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

Cele szczegółowe działania 2.10 skupiają się na poprawie funkcjonowania i zwiększeniu wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno- przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia oraz zwiększeniu wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, 92 innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Beneficjenci tego działania to miedzy innymi Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centrum Informatyczne Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Badań Edukacyjnych.

 • Działanie 2.11. Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Celem tego działania jest zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji zawierającego wszystkie pełne kwalifikacje. Realizowany projekt dotyczy prowadzenia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji: dokonywania wpisów dotyczących ustanowionych kwalifikacji na podstawie decyzji właściwego ministra, dokonywania zmian we wpisach dotyczących kwalifikacji, dokonywania wpisów dotyczących instytucji certyfikujących i zapewniających jakość kwalifikacji, dokonywania zmian we wpisach dotyczących instytucji certyfikujących i zapewniających jakość kwalifikacji, prowadzenia portalu ZRK, stanowiącego element portalu ZSK, w tym zapewnienie łączności systemu ZRK z systemami poszczególnych resortów.

 • Działanie 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno- zawodowych

Działanie to dotyczy poszczególnych sektorów gospodarki. Będzie ono polegało na stworzeniu i wsparciu funkcjonowania Rady Programowej ds. kompetencji oraz sektorowych rad ds. kompetencji oraz monitorowaniu potrzeb przedsiębiorstw i pracowników w kontekście zapotrzebowania na kompetencje, w tym na analizie struktury kompetencji na rynku pracy.

 • Działanie 2.13. Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji

Celem realizowanym poprzez działanie jest włączenie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty oraz szkolnictwa wyższego do zintegrowanego systemu kwalifikacji.

 • Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Celem szczegółowym tego działania jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie oraz zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całożyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego. Realizowane projekty powinny skupiać się na zwiększeniu oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych. Do beneficjentów w ramach działania 2.14 można zaliczyć m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Instytut Badań Edukacyjnych, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych, samorząd gospodarczy i zawodowy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorcy lub pracodawcy, placówki doskonalenia nauczycieli.

 • Działanie 2.15. Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Do głównych celów tego działania można zaliczyć dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania oraz wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe).

 • Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Celem tego działania jest wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym.

 • Działanie 2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Cele szczegółowe realizowane w tym działaniu to usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze oraz poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania.

 • Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne

Realizacja projektów w ramach tego działania ma na celu doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Beneficjentami środków są Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjęta w PO WER, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe.

 • Działanie 2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Celem szczegółowym działania 2.19 jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych. Cel ten będzie mógł być zrealizowany w różnych typach projektów m.in. dotyczących opracowania programów szkoleniowych i edukacyjnych ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji i wiedzy pracowników administracji centralnej i samorządowej z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej oraz planowania przestrzennego.