Realizacja projektów w ramach priorytetu IV ma na celu zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS; wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej oraz wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

  • Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Projekty realizowane w odniesieniu do tego działania wpłyną na zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS. Na dotacje mogą liczyć m.in. podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, administracja publiczna, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, szkoły i placówki systemu oświaty, uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym, przedsiębiorstwa realizujące projekty w zakresie mikro i makro innowacji w opracowaniu i rozwinięciu, oraz przetestowaniu i upowszechnieniu, a także podjęciu działań w zakresie włączenia do polityki i praktyk nowych pomysłów społecznych.

  • Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Celem tego działania jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej. Beneficjenci środków w ramach działania 4.2. są m.in. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, szkoły i placówki systemu oświaty, uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego. Promowane będą projekty skupiające się na programach mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+, programach mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym, z możliwym wykorzystaniem konkursu skoordynowanego na poziomie UE, programach stypendialnych i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych oraz programach mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia.

  • Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Dotowane projekty będą dotyczyć wdrożenia nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi. Beneficjenci środków w tym działaniu to m.in. podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, administracja publiczna, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, szkoły i placówki systemu oświaty, uczelnie, przedsiębiorstwa.