euroOd 29 września 2014 r. do 07 listopada 2014 r. można składać wnioski w konkursie 02/14/1.1.7 z działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania wynosi 1 465 640,31 EUR, co daje 6 176 941,09 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach pomocy de minimis.
Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 50 000,00 PLN.
Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę do 200 000,00 EUR na zasadach de minimis.
O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy na inwestycje zwiększające ich konkurencyjności poprzez adaptację ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz:
– zmiany organizacyjne i procesowe;
– zmiany organizacyjne i produktowe;
– zmiany procesowe;
– zmiany produktowe.
Więcej informacji tutaj