perspektywaProgramy krajowe w większości zostały zatwierdzone przez Unię. Polska Cyfrowa i Pomoc Techniczna to pierwsze programy operacyjne, które zatwierdziła Komisja Europejska w nowej perspektywie. Polska czeka jeszcze na akceptację krajowego Programu Inteligentny Rozwój i programów regionalnych. Negocjacje zmierzają ku końcowi, a strona polska zabiega o to, by wszystkie programy zostały zaakceptowane jeszcze w tym roku.

PO Infrastruktura i Środowisko – 27,4 mld euro m.in. na drogi, kolej oraz energetykę. PO IiŚ to największy program zatwierdzony przez Komisję Europejską. Celem programu jest poprawa atrakcyjności Polski jako miejsca do lokowania inwestycji. Pieniądze z UE trafią na projekty związane z ochroną środowiska, przeciwdziałaniem zmianom klimatu, transportem i bezpieczeństwem energetycznym oraz ochroną zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

PO Polska Cyfrowa – 2,17 mld euro dotyczy przede wszystkim rozwoju szerokopasmowej sieci internetowej, szczególnie na terenach wiejskich i w mniej rozwiniętych regionach, a także rozwoju e-usług w administracji publicznej. Środki wydawane w ramach tego programu przeznaczone mają być też na poszerzanie kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski.

PO Polska Wschodnia – 2 mld euro przeznaczone na wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

PO Wiedza Edukacja Rozwój – 4,69 mld euro, PO WER powstał na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich na Portalu Funduszy Europejskich oraz na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju