euroW nowej perspektywie Polska otrzyma najwięcej ze wspólnej kasy – 105,8 mld euro. Cały budżet Unii na lata 2014-2020 przewiduje wydatki w wysokości 960 mld euro w zobowiązaniach oraz ponad 908 mld euro w rzeczywistych płatnościach. Pieniądze dla Polski będą przeznaczone zarówno na duże inwestycje, jak i małe projekty. Wsparcie unijne na lata 2014-2020 będzie przeznaczone m.in. na dokończenie sieci dróg, ale także na innowacyjną gospodarkę, energetykę, środowisko i kulturę.

Na początku marca oficjalnie ruszyły negocjacje programów unijnych na lata 2014-20. Jest to tzw. Umowa Partnerstwa z Komisją Europejską, dokument określający sposób wydawania pieniędzy z Unii w latach 2014-2020. Jeśli Umowa Partnerstwa zostanie podpisana, to już pod koniec roku mogą ruszyć pierwsze konkursy.

Około 50 mld euro ma być rozdzielone na sześć dużych programów zarządzanych centralnie. Resztę pieniędzy będą dzielić województwa, wdrażając programy regionalne.

Największy program krajowy – Infrastruktura i Środowisko, którego budżet to 27,5 mld euro z funduszy unijnych, będzie współfinansował budowę dróg i remonty linii kolejowych, a także inwestycje przeciwpowodziowe, energetyczne i wodno-ściekowe.
Unijny wkład do programu Inteligentny Rozwój (następca Innowacyjnej Gospodarki) to 8,6 mld euro. Pieniądze te będą przeznaczone na zwiększanie innowacyjności gospodarki oraz powiązanie nauki z biznesem i komercjalizację wyników badań naukowych.
Ponadto Program Wiedza Edukacja Rozwój, z budżetem w części unijnej 4,4 mld euro, ma m.in. zwiększać kompetencje pracowników i poprawiać ich sytuację na rynku pracy.
Program Polska Cyfrowa (2,25 mld euro z UE) będzie wpierać rozwój e-administracji.
Polska Wschodnia z budżetem 2,1 mld euro z UE, jest przeznaczona dla pięciu najbiedniejszych województw ściany wschodniej.
Natomiast Program Pomoc Techniczna (700 mln euro) ma zapewniać sprawne wdrażanie polityki spójności w latach 2014-2020.