Celem szczegółowym jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

  • Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Beneficjentami środków w ramach tego działania są Powiatowe Urzędy Pracy. Realizowane będą projekty odnoszące się do instrumentów i usług rynku pracy służących indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności, zdobyciu doświadczenia zawodowego, przedsiębiorczości i samozatrudnieniu.

  • Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Promowane będą projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez różnorodne instrumenty i usługi rynku pracy. Beneficjenci środków w ramach tego działania to publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego.

  • Działanie 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

Typy projektów jakie będą realizowane w ramach tego działania dotyczą wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez instrumenty rynku pracy tj. szkolenia, możliwość podniesienia kwalifikacji, wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy będące zachętą do zatrudnienia itp. W ramach trybu konkursowego projekty mogą składać instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy : publiczne służby zatrudnienia, -Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego. jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135), młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, domy samotnej matki, Centralny Zarząd Służby Więziennej, zaś w trybie pozakonkursowym, Ochotnicze Hufce Pracy.