internetW ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka odbędą się jeszcze dwa nabory wniosków o dofinansowanie na realizację projektów dotyczących e-usług.
Pierwszy nabór dotyczy Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, w którym przewidziano dofinansowanie na projekty dotyczące przedsięwzięć o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 000 000 EUR.
Dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG mogą uzyskać mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący inwestycji, którzy zobowiążą się, że w wyniku realizacji projektu będą współpracować z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, w oparciu o wdrożone rozwiązania elektroniczne.
Kwota dofinansowania projektu w ramach wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych.
Wnioski o dofinansowanie można składać do 28 czerwca 2013r.

Drugi nabór dotyczy Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, którego ogłoszenie przewidziano na 8-19 lipiec 2013r.
W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.
Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem kwalifikowanych do wsparcia projektów jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie e-usług.
O wsparcie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji działalności.
W naborze mogą aplikować również firmy funkcjonujące do 2 lat z następujących województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.
Intensywność wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Maksymalna kwota dotacji to 600 tys. złotych.