Cel główny
Głównym celem PO Infrastruktura i Środowisko jest Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej ostanie przeznaczonych 27 413,7 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności – 22 507 865 679 euro oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 905 881 206 euro. Instytucją Zarządzającą programem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Priorytety i obszary wsparcia
PO Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 10 osi priorytetowych:
1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
2. Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu.
3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimedialnego.
4. Infrastruktura drogowa dla miast.
5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce.
6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach.
7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.
8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.
10. Pomoc techniczna.