Cel główny

Cel główny PO Innowacyjna Gospodarka to: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Cele szczegółowe

Cel główny PO Innowacyjna Gospodarka zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw,
  • Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
  • Zwiększone finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka,
  • Zwiększona aktywność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej,
  • Zwiększony poziom umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw,
  • Wysoka jakość zasobów ludzkich oraz warunków technicznoorganizacyjnych dla sprawnej realizacji procesu wdrażania Programu.

Finansowanie
Na realizację tego programu zostanie przeznaczonych ponad 10,4 mld euro, z czego ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 8 613 929 014 euro. Wkład UE będzie finansowany w całości z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Hasło przewodnie Programu to: wsparcie projektów od pomysłu do rynku. W programie szczególny nacisk został położony na wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac B+R, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników prac B+R. Mając na uwadze zróżnicowany poziom ryzyka realizacji projektu na ww. etapach, przewiduje się stosowanie dotacji oraz instrumentów finansowych. Program ma ponadto za zadanie łączyć sektory biznesu i nauki, czego efektem ma być zwiększenie zaplecza B+R w polskiej gospodarce. Na wsparcie będą mogły liczyć przede wszystkim te badania naukowe, które będą kończyły się konkretnymi efektami i wdrożeniami w przedsiębiorstwach. W ramach PO Inteligentny Rozwój priorytetowo traktowane będą ekoinnowacje – innowacyjne technologie w dziedzinie ochrony środowiska, w tym w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza i wody oraz adaptacji do zmian klimatu. POIR przewiduje rozwiązania horyzontalne preferujące wsparcie projektów B+R+I prowadzących do innowacji w zakresie technologii środowiskowych, niskoemisyjnych oraz umożliwiających efektywne (oszczędne) gospodarowanie zasobami.

Podział na priorytety
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój tworzy 4 Priorytetów:
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.
Priorytet II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.
Priorytet III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.
Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo- badawczego.
Instytucją Zarządzającą programem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.