Program Operacyjny „Rybactwo i morze 2014-2020” został stworzony, aby m. in.:

 • Wspierać wzmacnianie rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy,
 • Zwiększać konkurencyjność i rentowność przedsiębiorstw sektora akwakultury, w tym poprawiać  bezpieczeństwo i warunki pracy, w szczególności w MŚP ryb,
 • Ochraniać i odbudować wodną różnorodność biologiczną oraz wspierać ekosystemy związane z akwakulturą i promować zasobooszczędną akwakulturę,
 • Propagować akwakulturę o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz o wysokim poziomie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz promować zdrowie i bezpieczeństwo publiczne,
 • Rozwijać szkolenia zawodowe, nowe umiejętności zawodowe i uczenia się przez całe życie,
 • Zmniejszyć wpływ rybołówstwa na środowisko morskie
 • Ochraniać i odbudować ekosystemy wodne i ich różnorodność biologiczną,
 • Zapewniać równowagę pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów,
 • Podnosić konkurencyjność i rentowność przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa, w tym floty łodziowego  rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawiać bezpieczeństwo i warunki pracy,
 • Wspierać wzmacnianie rozwoju technologicznego oraz innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej, i transferu wiedzy,
 • Wspomagać organizację rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Program Operacyjny „Rybactwo i morze 2014-2020” zakłada realizację celów strategicznych i podjęcie działań w następujących obszarach priorytetowych:

Oś Priorytetowa 1: promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa

Oś priorytetowa 2. wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury (chów i hodowla organizmów wodnych)

Oś priorytetowa 3. wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Oś priorytetowa 4. zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich

Oś priorytetowa 5. wspieranie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury

Oś priorytetowa 6. zintegrowana polityka morska

Oś priorytetowa 7. pomoc techniczna.

Z PO RYBY 2014-2020 wsparcie będzie mogło dotyczyć także: rynku rybnego, kontroli i egzekwowania przepisów, gromadzenia danych oraz zintegrowanej polityki morskiej

Więcej informacji: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2014-2020