Wsparcie w ramach osi priorytetowej VII. koncentrować się będzie na rozbudowie, przebudowie i unowocześnieniu infrastruktury energetycznej przy zapewnieniu wdrażania inteligentnych rozwiązań. Inteligentna sieć rozumiana jest jako sieć, która może w sposób efektywny kosztowo integrować zachowania i działania wszystkich przyłączonych do niej użytkowników – w tym również wytwórców, odbiorców oraz użytkowników będących zarazem wytwórcami i odbiorcami – w celu zapewnienia efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym systemu, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.

  • Działanie 7.1. Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

W ramach działania 7.1. realizowane będą projekty dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w zakresie rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej. Wspierana będzie również dywersyfikacja dróg zaopatrzenia w gaz ziemny poprzez przebudowę możliwości regazyfikacyjnych Terminala LNG oraz zwiększenie pojemności czynnej i zdolności odbioru podziemnych magazynowych magazynów gazu.