Jednym z głównych celów osi jest zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej. Projektowane wsparcie umożliwi stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw. Kolejnym celem I osi priorytetowej jest zwiększenie aktywności MŚP z Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Wsparcie związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w oparciu o internacjonalizację wpłynie na zwiększenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw z makroregionu. Ponadto, wspierane będą działania mające na celu zwiększenie aktywności MŚP z Polski Wschodniej w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej.

  • Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów,

Platformy startowe dla nowych pomysłów to kompleksowy program akceleracji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej, który obejmować będzie Poddziałanie 1.1.1 oraz Poddziałanie 1.1.2. Poddziałanie 1.1.1 zakłada stworzenie w makroregionie Polski Wschodniej programu wsparcia, którego celem będzie przekształcanie pomysłów biznesowych w produkty, przygotowanie ich pod kątem rynkowym według przyjętej metodologii oraz opracowania rentownych modeli biznesowych. Następnie startupy, które będą gotowe do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach danej Platformy, będą mogły uzyskać wsparcie na rozwój swojej działalności w makroregionie w ramach Poddziałania 1.1.2. Beneficjenci środków w ramach działania 1.1.1 to ośrodki innowacji (typu parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne), a działania 1.1.2- małe przedsiębiorstwa.

  • Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

Celem działania jest zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Instrument jest działaniem o charakterze doradczym, bazującym na modelu popytowym, mającym wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Wsparcie adresowane będzie w szczególności do MŚP inicjujących działalność eksportową na danym rynku.

  • Działanie 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

W ramach tego działania będą realizowane dwa poddziałania. Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP dotyczy MŚP działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych w zakresie zwiększenia ich potencjału zdolności do realizowania procesów innowacyjnych. Działanie koncentrować będzie się na wsparciu tworzenia innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP. W ramach poddziałania1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP przewiduje się wsparcie konsorcjów MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej. Celem interwencji jest stworzenie zachęty dla MŚP do oparcia ich rozwoju o wykorzystanie istniejącego potencjału i walorów makroregionu jako podstawy działalności gospodarczej. Realizacja projektu przez konsorcjum MŚP w ramach tego poddziałania będzie musiała prowadzić do stworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów wykorzystujących istniejący w makroregionie potencjał.

  • Działanie 1.4. Wzór na konkurencję.

Celem instrumentu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek. Działanie przewiduje kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej (rozumianej jako rekomendacje dalszych działań), na podstawie której poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego wdrożona zostanie innowacja.