Celem operacji podejmowanych w ramach II osi priorytetowej jest poprawa mobilności mieszkańców oraz poprawa dostępności wewnętrznej w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych. Alokacja środków w ramach tej osi wynosi 916 156 091 EUR.

  • Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski.

Celem działania jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w miastach wojewódzkich makroregionu Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych. Wspierane inwestycje z zakresu tworzenia nowych lub rozbudowy istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego muszą mieć charakter kompleksowy tj. obejmują zarówno komponent infrastrukturalny, jak również zakup ekologicznego taboru. Beneficjenci w ramach tego działania to miasta wojewódzkie Polski Wschodniej oraz Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski Wschodnie.

  • Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa.

Celem działania jest zwiększona dostępność miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych w zakresie infrastruktury drogowej. W ramach POPW planowane są inwestycje, które przyczynią się do lepszego skomunikowania stolic województw Polski Wschodniej i ich obszarów funkcjonalnych z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T, przez co wzmocniona zostanie pozycja ww. miast jako istotnych rynków pracy.