• Działanie 3.1. Infrastruktura kolejowa.

Celem III osi priorytetowej jest zwiększona dostępność Polski Wschodniej w zakresie infrastruktury kolejowej. Dostępność makroregionu należy rozumieć w kontekście wewnętrznych połączeń kolejowych, przede wszystkim istniejących pomiędzy miastami wojewódzkimi, jak również połączeń o charakterze zewnętrznym do najważniejszych krajowych ośrodków miejskich. Planowane w ramach osi priorytetowej inwestycje prowadzone będą głównie w ramach Wschodniej Magistrali Kolejowej, która stanowi koncepcję połączenia miast wojewódzkich Polski Wschodniej w zakresie transportu kolejowego.