Program jest ogłaszany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i realizowany jest przez następujące priorytety:

  • Priorytet 1 Ochrona zabytków
  • Priorytet 2 Wspieranie działań muzealnych
  • Priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna
  • Priorytet 4 Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
  • Priorytet 5 Ochrona zabytków archeologicznych
  • Priorytet 6 Miejsca Pamięci Narodowej

Priorytet 1 Ochrona zabytków  ma na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego oraz konserwację i rewaloryzację zabytków. Budżet priorytetu na rok 2016 wynosi 80 000 000 zł

Priorytet 2 Wspieranie działań muzealnych ma za zadanie wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także – prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych. Główny nacisk w ramach priorytetu zostaje położony na projekty kompleksowe, charakteryzujące się wysoką wartością merytoryczną oraz nowatorskimi rozwiązaniami aranżacyjnymi, dopełnionymi umiejętnie wykorzystanymi elementami multimedialnymi. Finansowane w ramach priorytetu zadania konserwatorskie powinny być realizowane w zgodzie z dobrymi praktykami w zakresie opracowywania i ewidencjonowania zbiorów, przy czym szczególnie istotne jest wspieranie działań, które prowadzić będą do zachowania lub przywrócenia stanu właściwego obiektom zagrożonym nieodwracalnym uszkodzeniem. Priorytet Wspieranie działań muzealnych skierowany jest przede wszystkim do muzeów samorządowych, jednakże na poszczególne zadania, zwłaszcza w zakresie konserwacji archiwaliów, starodruków i księgozbiorów, mogą również wnioskować biblioteki, organizacje pozarządowe, oraz kościoły i związki wyznaniowe.

Priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna ma na celu spieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania. W ramach programu będzie realizowane nowe zadanie ”Mistrz tradycji”, którego celem jest wspieranie procesu transmisji międzypokoleniowej w obrębie danej wspólnoty kulturowej przejawiającego się w bezpośrednim międzyludzkim przekazie wiedzy, umiejętności, funkcji.

Priorytet 4 Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą wspiera przedsięwzięcia, mające na celu poprawę stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat. Szeroki katalog zadań, uwzględniający prace konserwatorskie i remontowe w obiektach polskich lub z Polską związanych znajdujących się poza granicami kraju, ich ewidencjonowanie i dokumentowanie oraz działania naukowe i promocyjne, pozwala na realizację kompleksowych projektów realizujących zasadnicze cele priorytetu.

Priorytet 5 Ochrona zabytków archeologicznych ma na celu ochronę dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących niedestrukcyjne rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Wsparcie finansowe udzielane będzie tym projektom, których autorzy, dysponując niezbędnym doświadczeniem oraz zapleczem organizacyjnym i naukowym, gwarantują stabilność działania oraz wysoki poziom kadry odpowiedzialnej za realizację podjętych zamierzeń merytorycznych.

Priorytet 6 Miejsca Pamięci Narodowej ma na celu  wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości. Szczególnie dotyczy to miejsc noszących ślady masowych zbrodni reżimów totalitarnych.