Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) powstał w celu zdynamizowania rozwoju społeczno – gospodarczego wschodnich regionów Polski. POPW to dodatkowy ukierunkowany terytorialnie instrument wsparcia finansowego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który wzmacnia i uzupełnia działania prowadzone w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych.

Głównym celem POPW jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań programu na wsparciu:

– MŚP w zakresie działalności innowacyjnej;

– tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP w Polsce Wschodniej;

– tworzenia nowych modeli biznesowych w celu umiędzynarodowienia działalności MŚP;

– poprawy efektywności układów transportowych oraz zrównoważonego transportu miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych;

– zwiększenia dostępności makroregionu w zakresie infrastruktury transportowej.

Priorytety i obszary wsparcia

Wsparcie przydzielane w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej będzie odbywało się w podziale na cztery priorytety:

Priorytet I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia:

 • Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów
  • Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
  • Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
 • Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP
 • Działanie 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
  • Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP
  • Poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP
 • Działanie 1.4. Wzór na konkurencję

Priorytet II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

 • Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski
 • Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa

Priorytet III: Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa

 • Działanie 3.1. Infrastruktura kolejowa

Priorytet IV: Pomoc Techniczna

 • Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu

Podział środków na poszczególne województwa w ramach PO PW

Projekty realizowane w ramach Programu będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Pula środków przeznaczonych na ten cel to 2 000 mln EUR. Współfinansowanie ze środków krajowych (z budżetu państwa i z budżetów jednostek samorządu terytorialnego) będzie się odbywało na ogólnych zasadach dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.