Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014 – 2020 jest PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. Ponadto w PO WER wspierane są innowacje społeczne, projekty mobilności międzynarodowej i współpraca ponadnarodowa, a także wsparcie szkolnictwa wyższego. Całość kwoty, jaką przewidziano na jego realizację to 5 429 614 480 EUR, z czego 4 689 269 855 EUR stanowią środki EFS.

Program zakłada realizację m.in. następujących celów szczegółowych:

– Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

– Wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w dostępie do rozwoju kariery zawodowej i zatrudnienia

– Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy międzysektorowej (pomiędzy administracją centralną, regionalną, lokalną oraz organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi) na rzecz równości szans płci

– Wzrost liczby przedsiębiorstw, których pracownicy nabyli kompetencje w obszarach pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku

– Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczenie społecznym

– Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie

– Doskonalenie jakości oraz monitorowania procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej

– Wzrost liczby przedsiębiorstw, których pracownicy nabyli kompetencje w obszarach pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku

W ramach PO WER będzie realizowanych 5 Priorytetów:

– Priorytet I Osoby młode na rynku pracy

– Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

– Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

– Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

– Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Ponadto realizowany będzie Priorytet VI Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty w ramach poszczególnych działań będą realizowane w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym.