Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie realizowany na terenie całego kraju. Podstawą realizacji jego założeń strategicznych jest 20 działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich:

Działanie 1. Transfer wiedzy i działalność informacyjna.

Działanie 2. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw.

Działanie 3. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych.

Działanie 4. Inwestycje w środki trwałe.

Działanie 5. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i

katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych.

Działanie 6. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej.

Działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Działanie 8. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.

Działanie 9. Tworzenie grup i organizacji producentów.

Działanie 10. Działanie rolno- środowiskowo- klimatyczne.

Działanie 11. Rolnictwo ekologiczne.

Działanie 12. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

Działanie 13. Współpraca.

Działanie 14. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Wszystkie te działania w ramach będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej. Na finansowanie PROW przewidziano 13 513 295 000 euro.

PROW ma na celu pomóc rozwiązać problemy strukturalne polskiego rolnictwa, zmierza także do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Łączy się to ze wzmocnieniem potencjału ekonomicznego, restrukturyzacją i modernizacją gospodarstw, z poprawą warunków do życia pod względem jakości środowiska i krajobrazu oraz infrastruktury społecznej (w tym dostępu do dóbr kultury) i technicznej, a także różnicowaniem działalności na obszarach wiejskich.