Cel główny Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej to: promocja współpracy pomiędzy partnerami pochodzącymi z krajów UE, a także z krajów sąsiadujących z UE. Na jego realizację przeznaczono na lata 2014-2020 środki w wysokości 8,948 mln EURO. Działania w ramach współpracy są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez trzy kluczowe komponenty: współpracę transgraniczną, współpracę transnarodową i współpracę międzyregionalną.

Program współpracy transgranicznej służy zaangażowaniu regionów oraz samorządów terytorialnych położonych przy jednej granicy (lądowej lub morskiej) w rozwijanie obszarów przygranicznych, wykorzystywanie niezrealizowanego potencjału wzrostu oraz podejmowanie wspólnych wyzwań, wspólnie zidentyfikowanych przez współpracujące strony. Do takich wspólnych wyzwań należą między innymi: ograniczony dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych, słabo rozwinięta infrastruktura transportowa, podupadający przemysł lokalny, nieodpowiednie otoczenie biznesu, brak kontaktów między administracją lokalną i regionalną, niski poziom rozwoju badań i innowacji oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, zanieczyszczenie środowiska, działanie służące ograniczaniu ryzyka, negatywna postawa wobec obywateli państw sąsiadujących.

Program współpracy transnarodowej jest realizowany na większych terytoriach transnarodowych i służy wzmocnieniu współpracy poprzez działania promujące zintegrowany rozwój terytorialny na dużych europejskich obszarach geograficznych wśród krajowych, regionalnych i lokalnych podmiotów. Ponadto obejmują on również te obszary morskiej współpracy transgranicznej, które nie wchodzą w zakres programów współpracy transgranicznej.

Program współpracy międzyregionalnej służy zwiększeniu skuteczności polityki spójności poprzez realizowanie działań promujących wymianę doświadczeń między regionami w kwestiach takich jak: opracowywanie i realizowanie programów, zrównoważony rozwój obszarów miejskich czy analiza trendów rozwojowych na terytorium Unii. Wymiana doświadczeń może obejmować promocję obopólnie korzystnej współpracy klastrów innowacyjnych prowadzących intensywne badania, a także wymiany między badaczami a instytucjami badawczymi.

Programy EWT umożliw organizację i przeprowadzenie międzynarodowych przedsięwzięć promujących współpracę pomiędzy partnerami pochodzącymi z krajów UE, a także z krajów z UE sąsiadujących.

Przewidywana jest realizacja następujących programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski:

 • współpraca transgraniczna:
 • » Polska- Słowacja
  » Polska – Republika Czeska,
  » Polska – Saksonia,
  » Brandenburgia-Polska,
  » Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska,
  » Południowy Bałtyk,
  » Litwa-Polska

 • współpraca transnarodowa:
 • » Region Morza Bałtyckiego,
  » Europa Środkowa

 • program współpracy międzyregionalnej obejmujący całe terytorium UE.
 • » Interreg Europa