Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20014-2020 (RPO WD) jest podstawą realizacji strategicznych przedsięwzięć przygotowanych przez dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne, możliwych do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowane zadania będą dążyć do zmniejszenia dysproporcji ekonomicznych, społecznych i terytorialnych w regionie. Cele Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 zmierzają do zapewnienia wysokiej jakości życia w atrakcyjnym środowisku oraz poprawy konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Alokacja środków dostępnych w latach 2014 – 2020 w ramach RPO WD dla regionu Dolnego Śląska wynosi 1 618 916 106 € (EFRR) i 633 630 483 € (EFS). Działania przewidziane do realizacji w ramach poszczególnych jedenastu osi priorytetowych Programu są komplementarne względem siebie oraz priorytetów realizowanych w ramach innych krajowych programów operacyjnych.

Priorytet 1. Przedsiębiorstwa i innowacje.

Działanie 1.1. Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych.
Działanie 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa.
Działanie 1.3. Rozwój przedsiębiorczości.
Działanie 1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Działanie 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP.

Priorytet 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Działanie 2.1. E-usługi publiczne.

Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna.
Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.
Działanie 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP.
Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.
Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.
Działanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja.

Priorytet 4. Środowisko i zasoby.
Działanie 4.1. Gospodarka odpadami.
Działanie 4.2. Gospodarka wodno-ściekowa.
Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe.
Działanie 4.4. Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych.
Działanie 4.5. Bezpieczeństwo.

Priorytet 5 Transport.

Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa.
Działanie 5.2. System transportu kolejowego.

Priorytet 6. Infrastruktura spójności społecznej.

Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.
Działanie 6.2. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.
Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

Priorytet 7. Infrastruktura edukacyjna.

Działanie 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.
Działanie 7.2. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową.

Priorytet 8. Rynek pracy.

Działanie 8.1. Projekty powiatowych urzędów pracy.
Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy.
Działanie 8.3. Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
Działanie 8.5. Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.
Działanie 8.6. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP.
Działanie 8.7. Aktywne i zdrowe starzenie się.

Priorytet 9. Włączenie społeczne.

Działanie 9.1. Aktywna integracja.
Działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.
Działanie 9.3. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.
Działanie 9.4. Wspieranie gospodarki społecznej.

Priorytet 10. Edukacja.

Działanie 10.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Działanie 10.3. Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.
Działanie 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Priorytet 11. Pomoc techniczna.

Działanie 11.1. Pomoc techniczna