Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata
2014–2020 jest jednym z 16 programów regionalnych dla realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata 2014–2020 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2014–2020. Za wdrażanie programu odpowiedzialny jest Zarząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego.
Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 jest uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców. Program będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, publicznych środków krajowych i środków prywatnych. Łączna wartość zaangażowanych środków w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020 szacowana jest na minimum 2 239 459 167 €, w tym wsparcie UE 1 903 540 287 €. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020 realizowanych będzie 12 osi priorytetowych:

Priorytet 1. Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu.

Działanie 1.1. Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji.
Działanie 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje.
Działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej.
Działanie 1.4. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.
Działanie 1.5. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP.

Priorytet 2. Cyfrowy region.

Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.
Działanie 2.2. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego.

Priorytet 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.

Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Działanie 3.2. Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach.
Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Działanie 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych.
Działanie 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT.

Priorytet 4. Region przyjazny środowisku.

Działanie 4.1. Przeciwdziałanie zagrożeniom.
Działanie 4.2. Gospodarka odpadami.
Działanie 4.3. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.
Działanie 4.4. Ochrona i rozwój zasobów kultury.
Działanie 4.5. Ochrona przyrody.
Działanie 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT.

Priorytet 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu.

Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa.
Działanie 5.2. Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego .
Działanie 5.3. Infrastruktura kolejowa.

Priorytet 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.

Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.
Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.
Działanie 6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.
Działanie 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT

Priorytet 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Priorytet 8. Aktywni na rynku pracy.

Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.
Działanie 8.2. Wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
Działanie 8.3. Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.
Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego.
Działanie 8.5. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie.
Działanie 8.6. Zdrowy i aktywny region.

Priorytet 9. Solidarne społeczeństwo.

Działanie 9.1. Aktywne włączenie i rozwój usług społecznych w ramach ZIT.
Działanie 9.2. Aktywne włączenie społeczne.
Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.
Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Priorytet 10. Innowacyjna edukacja.

Działanie 10.1. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach ZIT.
Działanie 10.2. Edukacja ogólna i zawodowa.
Działanie 10.3. Pomoc stypendialna.
Działanie 10.4. Edukacja dorosłych.

Priorytet 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Priorytet 12. Pomoc techniczna.

Działanie 12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO.
Działanie 12.2. Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu.