Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest jednym z 16 regionalnych programów operacyjnych, których zadaniem jest realizacja Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2014-2020. Głównym celem programu jest poprawa konkurencyjności i wzrost zatrudnienia w województwie łódzkim. Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca będzie dysponować w latach 2014-2020 kwotą wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 2 256 049 115 €. Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego to:

Priorytet 1. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy.

Działanie 1.1. Rozwój infrastruktury badań i innowacji.
Działanie 1.2. Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje.

Priorytet 2. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.

Działanie 2.1. Otoczenie biznesu.
Działanie 2.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Działanie 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP.

Priorytet 3. Transport.

Działanie 3.1. Niskoemisyjny transport miejski.
Działanie 3.2. Drogi.
Działanie 3.3. Transport multimodalny.
Działanie 3.4. Transport kolejowy.

Priorytet 4. Gospodarka niskoemisyjna.

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii.
Działanie 4.2. Termomodernizacja budynków.
Działanie 4.3. Ochrona powietrza.

Priorytet 5. Ochrona środowiska.

Działanie 5.1. Gospodarka wodna oraz przeciwdziałanie zagrożeniom.
Działanie 5.2. Gospodarka odpadami.
Działanie 5.3. Gospodarka wodno-kanalizacyjna.
Działanie 5.4. Ochrona przyrody.

Priorytet 6. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu.

Działanie 6.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.
Działanie 6.2. Rozwój gospodarki turystycznej.
Działanie 6.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.

Priorytet 7. Infrastruktura dla usług społecznych.

Działanie 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne.
Działanie 7.2. Infrastruktura ochrony zdrowia.
Działanie 7.3. Infrastruktura opieki społecznej.
Działanie 7.4. Edukacja

Priorytet 8. Zatrudnienie.

Działanie 8.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy.
Działanie 8.2. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.
Działanie 8.3. Wsparcie przedsiębiorczości.

Priorytet 9. Włączenie społeczne.

Działanie 9.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Działanie 9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Działanie 9.3. Rozwój Ekonomii Społecznej.

Priorytet 10. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Działanie 10.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
Działanie 10.2. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw.
Działanie 10.3. Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia.

Priorytet 11. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.

Działanie 11.1. Wysoka jakość edukacji.
Działanie 11.2. Kształcenie osób dorosłych.
Działanie 11.3. Kształcenie zawodowe.

Priorytet 12. Pomoc techniczna.

Działanie 12.1. Potencjał instytucji.
Działanie 12.2. System realizacji.
Działanie 12.3. Potencjał beneficjentów.
Działanie 12.4. Informacja i promocja.