Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego jest jednym z 16 regionalnych programów operacyjnych, których zadaniem jest realizacja Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 20014-2020 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Głównym celem programu jest zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki i przez stymulowanie innowacyjności oraz tworzenie wysokiej jakości infrastruktury naukowo – badawczej , jak również poprawa warunków inwestowania w województwie lubelskim oraz zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku. Wkład środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wynosi 1 603,40 mln €, zaś 627,56 mln € pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja RPO WL będzie przebiegała poprzez wdrażanie dziewięciu Osi Priorytetowych:

Priorytet 1. Badania i innowacje.

Działanie 1.1. Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa.
Działanie 1.2. Badania celowe.
Działanie 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.
Działanie 1.4. Transfer technologii i komercjalizacja badań.
Działanie 1.5. Bon na patent.

Priorytet 2. Cyfrowe Lubelskie.
Działanie 2.1. Cyfrowe Lubelskie.
Działanie 2.2. Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Priorytet 3. Konkurencyjność przedsiębiorstw.

Działanie 3.1. Tereny inwestycyjne.
Działanie 3.2. Instrumenty kapitałowe.
Działanie 3.3. Przedsiębiorstwa odpryskowe.
Działanie 3.4. Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku.
Działanie 3.5. Bon na doradztwo.
Działanie 3.6. Marketing gospodarczy.
Działanie 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP.
Działanie 3.8. Tereny inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Priorytet 4. Energia przyjazna środowisku.

Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE
Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Priorytet 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.

Działanie 5.1. Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.
Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Działanie 5.3. Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.
Działanie 5.4. Transport niskoemisyjny.
Działanie 5.5. Promocja niskoemisyjności.
Działanie 5.6. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Priorytet 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów.

Działanie 6.1. Bezpieczeństwo ekologiczne.
Działanie 6.2. Mała retencja.
Działanie 6.3. Gospodarka odpadami.
Działanie 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa.

Priorytet 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Działanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe.
Działanie 7.2. Dziedzictwo naturalne.
Działanie 7.3. Ochrona różnorodności przyrodniczej.
Działanie 7.4. Turystyka przyrodnicza.
Działanie 7.5. Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Priorytet 8. Mobilność regionalna i ekologiczny transport.

Działanie 8.1. Regionalny układ transportowy.
Działanie 8.2. Lokalny układ transportowy.
Działanie 8.3. Transport kolejowy.
Działanie 8.4. Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Priorytet 9. Rynek pracy.

Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa.
Działanie 9.2. Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.
Działanie 9.3. Rozwój przedsiębiorczości.
Działanie 9.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Priorytet 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian.

Działanie 10.1. Usługi rozwojowe dla MŚP.
Działanie 10.2. Programy typu outplacement.
Działanie 10.3. Programy polityki zdrowotnej.

Priorytet 11. Włączenie społeczne.

Działanie 11.1. Aktywne włączenie.
Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne.
Działanie 11.3. Ekonomia społeczna.

Priorytet 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Działanie 12.1. Edukacja przedszkolna.
Działanie 12.2. Kształcenie ogólne.
Działanie 12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych
Działanie 12.4. Kształcenie zawodowe

Priorytet 13. Infrastruktura społeczna.

Działanie 13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.
Działanie 13.2. Infrastruktura usług społecznych.
Działanie 13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich.
Działanie 13.4. Rewitalizacja obszarów wiejskich.
Działanie 13.5. Infrastruktura przedszkolna.
Działanie 13.6. Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Działanie 13.7. Infrastruktura szkolna.
Działanie 13.8. Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Priorytet 14. Pomoc techniczna.

Działanie 14.1. Pomoc techniczna.