Lubuski Regionalny Program Operacyjny będzie stanowił narzędzie do ubiegania się
o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 20014 – 2020 w województwie lubuskim. Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020 jest długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych. W celu spełnienia założonej strategii zostanie zaangażowanych 906 929 693 € środków UE i 160 046 423 € krajowych.
Priorytety Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

Priorytet 1. Gospodarka i innowacje.

Działanie 1.1. Badania i innowacje.
Działanie 1.2. Rozwój przedsiębiorczości.
Działanie 1.3. Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych.
Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP.
Działanie 1.5. Rozwój sektora MŚP.

Priorytet 2. Rozwój Cyfrowy.

Działanie 2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna.

Działanie 3.1. Odnawialne źródła energii.
Działanie 3.2. Efektywność energetyczna.
Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach.
Działanie 3.4. Kogeneracja.

Priorytet 4. Środowisko i kultura.

Działanie 4.1. Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom.
Działanie 4.2. Gospodarka odpadami.
Działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa.
Działanie 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa naturalnego.
Działanie 4.5. Kapitał przyrodniczy regionu.

Priorytet 5. Transport.

Działanie 5.1. Transport drogowy.
Działanie 5.2. Transport kolejowy.

Priorytet 6. Regionalny rynek pracy.

Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.
Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.
Działanie 6.3. Wsparcie dla samozatrudnienia.
Działanie 6.4. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
Działanie 6.5. Usługi rozwojowe dla MMŚP.
Działanie 6.6. Adaptacja przedsiębiorstw do zmian.
Działanie 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Priorytet 7. Równowaga społeczna.

Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społeczne.
Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.
Działanie 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej.
Działanie 7.5. Usługi społeczne.
Działanie 7.6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej.

Priorytet 8. Nowoczesna edukacja.

Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.
Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.
Działanie 8.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych.
Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.
Działanie 8.5. Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych.

Priorytet 9. Infrastruktura społeczna.

Działanie 9.1. Infrastruktura zdrowotna.
Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych.
Działanie 9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Priorytet 10. Pomoc techniczna.

Działanie 10.1. Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania.