Małopolski Regionalny Program Operacyjny to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich w latach 2014-2020 w Małopolsce. Program ten był negocjowany z Komisją Europejską przez Zarząd Województwa z uwzględnieniem zapisów Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego. Główny cel MRPO to wzrost gospodarczy poprzez rozwój technologiczny i innowacje oraz wzrost zatrudnienia w województwie małopolskim. Środki finansowe zagwarantowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zostaną rozdysponowane na inwestycje realizowane w takich obszarach jak: społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość, turystyka, kultura, infrastruktura regionalna, w tym transportowa i drogowa, ochrona zdrowia, rozwój miast i wsi, wreszcie ochrona środowiska i współpraca międzyregionalna. Do dyspozycji są środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 2 068 587 710 € EFRR i 809 628 262 € EFS. Cele szczegółowe opisane są w trzynastu priorytetach:

Priorytet 1. Gospodarka wiedzy.

Działanie 1.1. Infrastruktura badawcza sektora nauki.
Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach.
Działanie 1.3. Małopolskie centra innowacji.

Priorytet 2. Cyfrowa Małopolska.

Działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby.

Priorytet 3. Przedsiębiorcza Małopolska.

Działanie 3.1. Strefy aktywności gospodarczej.
Działanie 3.2. Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB.
Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki.
Działanie 3.4. Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP.

Priorytet 4. Regionalna polityka energetyczna.

Działanie 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Działanie 4.2. EKO- przedsiębiorstwa.
Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski.

Priorytet 5. Ochrona środowiska.

Działanie 5.1. Adaptacja do zmian klimatu.
Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami.
Działanie 5.3. Ochrona zasobów wodnych.

Priorytet 6. Dziedzictwo regionalne.

Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
Działanie 6.2. Ochrona różnorodności biologicznej.
Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu.

Priorytet 7. Infrastruktura transportowa.

Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa.
Działanie 7.2. Transport kolejowy.

Priorytet 8. Rynek pracy.

Działanie 8.1. Aktywacja zawodowa- projekty Powiatowych Urzędów Pracy.
Działanie 8.2. Aktywacja zawodowa.
Działanie 8.3. Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej.
Działanie 8.4. Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian.
Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.
Działanie 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej.

Priorytet 9. Region spójny społecznie.

Działanie 9.1. Aktywna integracja.
Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne.
Działanie 9.3. Wsparcie ekonomii społecznej.

Priorytet 10. Wiedza i kompetencje.

Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego.
Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego.
Działanie 10.3. Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych.

Priorytet 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Działanie 11.1. Rewitalizacja miast.
Działanie 11.2. Odnowa obszarów wiejskich.
Działanie 11.3. Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski.
Działanie 11.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Priorytet 12. Infrastruktura społeczna.

Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.
Działanie 12.2. Infrastruktura edukacyjna.

Priorytet 13. Pomoc techniczna.

Działanie 13.1. Wsparcie realizacji RPO WM.