Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego jest jednym z 16 programów regionalnych, które będą realizować Strategię Rozwoju Kraju na lata 2014-2020 oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2014-2020 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Głównym celem RPO WM jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy, poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej komunikacyjnej i badawczej oraz poprzez podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie. Na program zostały przeznaczone środki z EFRR i EFS w wysokości 2 089 840 138 €.
Cele szczegółowe oparto o jedenaście priorytetów:

Priorytet 1. Innowacyjność i przedsiębiorczość.

Działanie 1.1. Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych, przedsiębiorstw.

Priorytet 2. Wzrost e-potencjału Mazowsza.

Działanie 2.1. E-usługi.

Priorytet 3. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości.

Działanie 3.1. Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu.
Działanie 3.2. Internacjonalizacja MŚP.
Działanie 3.3. Innowacje w MŚP.

Priorytet 4. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE).
Działanie 4.2. Efektywność energetyczna.
Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Priorytet 5. Gospodarka przyjazna środowisku.

Działanie 5.1. Dostosowanie do zmian klimatu.
Działanie 5.2. Gospodarka odpadami.
Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
Działanie 5.4. Ochrona bioróżnorodności.

Priorytet 6. Jakość życia.

Działanie 6.1. Jakość usług zdrowotnych.
Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Priorytet 7. Rozwój regionalnego systemu transportowego.

Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa.
Działanie 7.2. Infrastruktura kolejowa.

Priorytet 8. Rozwój rynku pracy.

Działanie 8.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP.
Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo.
Działanie 8.3. 3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Priorytet 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.
Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej.

Priorytet 10. Edukacja dla rozwoju regionu.

Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.
Działanie 10.2. Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych.
Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe.

Priorytet 11. Pomoc Techniczna.

Działanie 11.1. Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WM 2014-2020.