Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO) jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Głównym jego celem jest wsparcie innowacyjności, sektora MŚP, wysokiej jakości kształcenia, rynku pracy sprzyjającego włączeniu społecznemu, wysokiej jakości zatrudnienia oraz spójności społecznej, przyrost wydajności oraz włączenie się w budowanie zasobooszczędnej gospodarki niskoemisyjnej. Na realizację RPO WO 2014-2020 województwo opolskie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) otrzyma 679 152 913 €. Cele szczegółowe oparto na jedenaście priorytetów:

Priorytet 1. Innowacje w gospodarce.

Działanie 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach.
Działanie 1.2. Infrastruktura B + R.

Priorytet 2. Konkurencyjna gospodarka.

Działanie 2.1. Nowe produkty i usługi w MSP.
Działanie 2.2. Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki.
Działanie 2.3. Wzmocnienie otoczenia biznesu.
Działanie 2.4. Współpraca gospodarcza i promocja.

Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna.

Działanie 3.1. Strategie niskoemisyjne.
Działanie 3.2. Efektywność energetyczna.
Działanie 3.3. Odnawialne źródła energii.
Działanie 3.4. Efektywność energetyczna w MSP.

Priorytet 4. Zapobieganie zagrożeniom

Działanie 4.1. Mała retencja.
Działanie 4.2. System wczesnego reagowania i ratownictwa.

Priorytet 5. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej.
Działanie 5.2. Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.
Działanie 5.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury.
Działanie 5.4. Gospodarka wodno-ściekowa.

Priorytet 6. Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców.

Działanie 6.1. Infrastruktura drogowa.
Działanie 6.2. Nowoczesny transport kolejowy.

Priorytet 7. Konkurencyjny rynek pracy.

Działanie 7.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP.
Działanie 7.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
Działanie 7.3. Zakładanie działalności gospodarczej.
Działanie 7.4. Wydłużanie aktywności zawodowej.
Działanie 7.5. Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw.
Działanie 7.6. Godzenie życia prywatnego i zawodowego.

Priorytet 8. Integracja społeczna.

Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.
Działanie 8.2. Włączenie społeczne.
Działanie 8.3. Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Priorytet 9. Wysoka jakość edukacji.

Działanie 9.1. Rozwój edukacji.
Działanie 9.2. Rozwój kształcenia zawodowego.
Działanie 9.3. Wsparcie kształcenia ustawicznego.

Priorytet 10. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Działanie 10.1. Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług.
Działanie 10.2. Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.
Działanie 10.3. E-usługi publiczne.
Działanie 10.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Priorytet 11. Pomoc techniczna.