Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionu dla nowej perspektywy finansowej. Głównym celem RPO WP jest wzrost konkurencyjności gospodarki i wzmocnienie innowacyjności oraz poprawa dostępności przestrzennej i komunikacyjnej Podkarpacia. Osiąganie tego celu będzie następować poprzez inwestycje strukturalne służące m.in. wzmacnianiu dostępności regionu, podnoszeniu jego konkurencyjności, wspieraniu innowacyjności, poprawie stanu środowiska naturalnego, kulturowego oraz modernizacji i dostosowaniu procesów kształcenia do potrzeb regionalnego rynku. RPO WP będzie realizowany przy zaangażowaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 519 517 194 € oraz Europejskiego funduszu Społecznego w wysokości 594 726 566 €. Cele szczegółowe oparto o dziesięć priorytetów:

Priorytet 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

Priorytet 2. Cyfrowe podkarpackie.

Priorytet 3. Czysta energia.

Priorytet 4. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

Priorytet 5. Infrastruktura komunikacyjna.

Priorytet 6. Spójność przestrzenna i komunikacyjna.

Priorytet 7. Regionalny rynek pracy.

Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy– projekty konkursowe.
Działanie 7.2. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
Działanie 7.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.
Działanie 7.4. Rozwój opieki żłobkowej w regionie.
Działanie 7.5. Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP.
Działanie 7.6. Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie.

Priorytet 8. Integracja społeczna.

Działanie 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe.
Działanie 8.2. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie.
Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
Działanie 8.4. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
Działanie 8.5. Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.
Działanie 8.6. Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie – projekt systemowy ROPS.

Priorytet 9. Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej.
Działanie 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
Działanie 9.3. Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.
Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Działanie 9.5. odnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
Działanie 9.6. Wsparcie stypendialne dla uczniów.

Priorytet 10. Pomoc techniczna.

Działanie 10.1. Pomoc techniczna.