Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest jednym z 16 programów regionalnych. Ma on na celu zmniejszenie różnic społeczno- gospodarczych Podlasia w stosunku do reszty kraju. RPO WP na lata 2014-2020 jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, jest spójny z kierunkami rozwoju Polski określonymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2014-2020, a także ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty 2014-2020 i założeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), środków krajowych oraz prywatnych. Kwota środków finansowych na realizację RPOWP szacowana jest na ponad 872 217 214 € w ramach EFRR i 341 378 663 € w ramach EFS. RPO WP określa cele i priorytety, jakie województwo podlaskie będzie realizowało w nowej perspektywie finansowej. Kładzie też duży nacisk na zwiększanie innowacyjności, wzmacnianie potencjału badawczo-rozwojowego i naukowego regionu, pobudzanie przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pod inwestycje w regionie oraz rozwój infrastruktury transportowej i turystyki.
Cele szczegółowe zawarte są w dziesięciu priorytetach:

Priorytet 1. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu.

Działanie 1.1. Wsparcie na rzecz gospodarki opartej na wiedzy.
Działanie 1.2. Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.
Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.
Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.
Działanie 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

Priorytet 2. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa.

Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.
Działanie 2.2. Działania na rzecz równowagi praca – życie.
Działanie 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych.
Działanie 2.4. Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.
Działanie 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

Priorytet 3. Kompetencje i kwalifikacje.

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja.
Działanie 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.
Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Priorytet 4. Poprawa dostępności transportowej.

Działanie 4.1. Mobilność regionalna.
Działanie 4.2. Infrastruktura kolejowa.

Priorytet 5. Gospodarka niskoemisyjna.

Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
Działanie 5.2. Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach.
Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.
Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne.

Priorytet 6. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami.

Działanie 6.1. Efektywny system gospodarowania odpadami.
Działanie 6.2. Ochrona wody i gleb.
Działanie 6.3. Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.

Priorytet 7. Poprawa spójności społecznej.

Działanie 7.1. Efektywny system gospodarowania odpadami.
Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych.
Działanie 7.3. Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społecznogospodarczym województwa podlaskiego

Priorytet 8. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej.

Działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
Działanie 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego.
Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna.
Działanie 8.5. Rewitalizacja.

Priorytet 9. Rozwój lokalny.

Priorytet 10. Pomoc techniczna.