Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2014-2020. Za przygotowanie i wdrożenie Programu odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca, której funkcję pełni Zarząd Województwa Pomorskiego.
Głównym celem RPO WP jest poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa pomorskiego przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych, a także poprawa jakości kształcenia i ograniczanie dysproporcji w dostępie do usług edukacyjnych na wszystkich poziomach, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy. Źródłami finansowania RPO WP będą środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz towarzyszące im współfinansowanie krajowe. Zgodnie z indykatywnym planem finansowym łączna wartość środków zaangażowanych w finansowanie RPO WP (wspólnotowych i krajowych) wyniesie 2 193 896 122 €. Cele szczegółowe zawarte są w dwunastu priorytetach:

Priorytet 1. Komercjalizacja wiedzy.

Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje.
Działanie 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki.

Priorytet 2. Przedsiębiorstwa.

Działanie 2.1. Inwestycje podstawowe.
Działanie 2.2. Inwestycje profilowane.
Działanie 2.3. Aktywność eksportowa.
Działanie 2.4. Otoczenie biznesu.
Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni.

Priorytet 3. Edukacja.

Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna.
Działanie 3.2. Edukacja ogólna.
Działanie 3.3. Edukacja zawodowa.

Priorytet 4. Kształcenie zawodowe.

Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.
Działanie 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym.

Priorytet 5. Zatrudnienie.

Działanie 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych- projekty Powiatowych Urzędów Pracy.
Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3.
Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy.
Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne.
Działanie 5.6. Adaptacyjność pracowników.
Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Priorytet 6. Integracja.

Działanie 6.1. Aktywna integracja.
Działanie 6.2. Usługi społeczne.
Działanie 6.3. Ekonomia społeczna.

Priorytet 7. Zdrowie.

Działanie 7.1. Zasoby ochrony zdrowia.
Działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne.

Priorytet 8. Konwersja.

Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne- wsparcie dotacyjne.
Działanie 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne- wsparcie pozadotacyjne.
Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe.
Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

Priorytet 9. Mobilność.

Działanie 9.1. Transport miejski.
Działanie 9.2. Regionalna infrastruktura kolejowa.
Działanie 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa.

Priorytet 10. Energia.

Działanie 10.1. Efektywność energetyczna- mechanizm ZIT.
Działanie 10.2. Efektywność energetyczna.
Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii.
Działanie 10.4. Redukcja emisji.

Priorytet 11. Środowisko.

Działanie 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych.
Działanie 11.2. Gospodarka odpadami.
Działanie 11.3. Gospodarka wodno- ściekowa.
Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej.

Priorytet 12. Pomoc techniczna.

Działanie 12.1 Pomoc techniczna.