Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 stanowi najistotniejszy instrument polityki regionalnej województwa w okresie 2014-2020, spajający większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 zakłada równomierne wsparcie dla wszystkich obszarów województwa, zarówno tych problemowych, jak i ośrodków wzrostu. Program zbudowany jest w oparciu o priorytety tematyczne, bez ograniczeń oraz preferencji terytorialnych.
Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu poprzez wzmacnianie rozwoju technologicznego, innowacji i konkurencyjności MŚP, czy też usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.
W ramach realizacji RPO WŚ na lata 2014-2020 zostanie zaangażowane 2 498 891 499 €, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 978 045 635 € z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cele szczegółowe zawarte są w trzynastu priorytetach:

Priorytet 1. Nowoczesna gospodarka.

Działanie 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza.
Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB.

Priorytet 2. Cyfrowe śląskie.

Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Priorytet 3. Konkurencyjność MŚP.

Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP.
Działanie 3.2. Innowacje w MŚP.
Działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.
Działanie 3.4. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości.

Priorytet 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii.
Działanie 4.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.
Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.
Działanie 4.4. Wysokosprawna kogeneracja.
Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

Priorytet 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów.

Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa.
Działanie 5.2. Gospodarka odpadami.
Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe j.
Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej.
Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Priorytet 6. Transport.

Działanie 6.1. Drogi wojewódzkie.
Działanie 6.2. Transport kolejowy.

Priorytet 7. Regionalny rynek pracy.

Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Działanie 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).
Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu).
Działanie 7.5. Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe.

Priorytet 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy.

Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego.
Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników.
Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.

Priorytet 9. Włączenie społeczne.

Działanie 9.1. Aktywna integracja.
Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.
Działanie 9.3. 3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie.

Priorytet 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.

Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.
Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych.
Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
Działanie 10.4. Poprawa stanu środowiska miejskiego.

Priorytet 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.
Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.
Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.
Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych.

Priorytet 12. Infrastruktura edukacyjna.

Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego.
Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego.
Działanie 12.3. Instytucje popularyzujące naukę.

Priorytet 13. Pomoc techniczna.

Działanie 13.1. Pomoc techniczna.